Forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde

Publiceret 10-07-2013

Erhvervs- og vækstministeren har fremlagt et forslag til en moderniseret lovgivning for erhvervsdrivende fonde. Forslaget tager udgangspunkt i fondenes store samfundsmæssige betydning og sikrer øget åbenhed og gennemsigtighed i de erhvervsdrivende fonde.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"De erhvervsdrivende fonde har stor samfundsmæssig betydning som ejere af en række af de største og mest betydningsfulde virksomheder i Danmark. Derfor ønsker vi at skabe en tidssvarende lovgivning, der både sikrer øget åbenhed om fondene og skærper kravene til ledelsen af fondene, og som samtidig spiller bedre sammen med selskabslovgivningen. Vi bør værne om og udvikle den danske model med erhvervsdrivende fonde, så fondene også i fremtiden bliver et godt alternativ til andre ejerformer. Fondsmodellen indebærer særlige muligheder for langsigtet og ansvarlig udvikling i de danske virksomheder. Undersøgelser viser, at erhvervsdrivende fonde bidrager positivt med vækst og beskæftigelse i det danske samfund og tegner sig for en væsentlig del af de investeringer, den private sektor foretager i forskning og udvikling. "  

I Danmark har vi udviklet en særlig model for erhvervsdrivende fonde, der spiller en central rolle som ejerform i dansk erhvervsliv som ejere af en række af de største danske virksomheder med hovedsæde og deraf følgende aktivitet i Danmark.

Det følger herudover af aftalerne om Vækstplan DK, at forholdene for de erhvervsdrivende fonde skal forbedres, så overtagelse af virksomheden kan ske med skattemæssig succession.

Fakta:

 • Udkastet til lovforslag tager udgangspunkt i den store samfundsmæssige betydning, de erhvervsdrivende fonde har. Udkastet vil skabe en øget åbenhed og klarhed for omverdenen omkring de erhvervsdrivende fonde samt sikre, at lov om erhvervsdrivende fonde mest muligt er tilpasset selskabslovgivningen fra 2009.
 • I udkastet til lovforslag forudsættes det, at der nedsættes en Komité for god Fondsledelse. Det forventes, at komiteen inddrager Erhvervsfondsudvalgets forslag til anbefalinger i overvejelserne, før komiteen fremkommer med et sæt anbefalinger, der må forventes at omfatte tilsvarende emner og have en lignende størrelse og karakter. I Erhvervsfondsudvalgets forslag til anbefalinger indgår blandt andet anbefalinger om fondenes bestyrelsessammensætning, uafhængighed og åbenhed og kommunikation.
 • Udkastet til en ny lov om erhvervsdrivende fonde er dags dato sendt i høring.
 • De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende lov om erhvervsdrivende fonde er: 
 • at der sikres en øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger
 • at kravene til bestyrelsen skærpes
 • at fondsmyndigheden gives en række yderligere kompetencer med henblik på tilsyn
 • at revisor gives en mere central rolle i forhold til fondene
 • der forudsættes nedsat en Komité for god Fondsledelse, der skal udarbejde anbefalinger til god fondsledelse, som fondene skal forholde sig til efter et ”følg-eller-forklar” princip
 • at der kommer øget ensartethed i forhold til selskabsloven, herunder ved at give fondene samme fleksibilitet på en række områder, som kapitalselskaber har i dag
 • at loven bliver mere klar og komplet, idet regler, der i dag fremgår af bekendtgørelser eller administrativ praksis, bliver skrevet direkte ind i loven.
 • Udkastet til lovforslag bygger på Erhvervsfondsudvalgets rapport: ”Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde”, der blev afleveret til erhvervs- og vækstministeren den 17. december 2012.