Departementets whistleblowerordning

Den 17. december 2021 trådte Lov om beskyttelse af whistlerblowere i kraft.

Erhvervsministeriets whistleblowerordning omfatter alene departementet. Erhvervsministeriets styrelser/tilsyn etablerer pr. ovennævnte dato selvstændige whistleblowerordninger.

Du kan læse mere om de lovmæssige rammer for Erhvervsministeriets whistleblowerordning på Justitsministeriets Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser, samt Justitsministeriets Vejledning for whistleblowere.

Departementets whistleblowerordning

Du kan som nuværende eller tidligere ansat i Erhvervsministeriets departement, herunder som praktikant, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i departementet, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger foretage indberetning til Erhvervsministeriets whistleblowerordning.

Du kan endvidere foretage indberetning til whistleblowerordningen, hvis du er samarbejdspartner, herunder selvstændigt erhvervsdrivende/leverandør af varer eller tjenesteydelser til Erhvervsministeriet. Persongruppen omfatter endvidere ansatte hos sådan en samarbejdspartner, herunder ansatte i en virksomhed, der er leverandør eller underleverandør til ministeriet.

Hvilke oplysninger:

Du kan henvende til dig whistleblowerordningen med oplysninger om følgende forhold:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel Chikane
 • Bevist vildledning af borgere og samarbejdspartnere
 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel Chikane
 • Bevist vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Hvis du er medarbejder i Erhvervsministeriet, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til din nærmeste leder, Koncern HR eller din tillidsrepræsentant.

Der må ikke indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger indgivet i ond tro, vil efter omstændighederne kunne få negative konsekvenser for den, der har indgivet oplysningerne.

Indberetning:

Oplysninger til departementets whistleblowerordning sendes ved udfyldelse af indberetningsformularen via følgende link:

https://em-dep.sit-wb.dk

Erhvervsministeriets whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til departementets whistleblowerenhed, der er forankret i det Juridiske Sekretariat.

Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Erhvervsministeriets netværk, eller via linket til ordningen på Erhvervsministeriets hjemmeside, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Erhvervsministeriets netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://em-dep.sit-wb.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Erhvervsministeriets netværk.

https://em-dep.sit-wb.dk

Det følger direkte af whisteblowerloven, at oplysninger om whistleblowerens identitet ikke må udleveres uden samtykke, medmindre videregivelsen er nødvendig for at imødegå en lovovertrædelse eller sikre evt. berørte personers ret til et forsvar.

Behandling af henvendelser:

Din henvendelse behandles af departementets Juridiske Sekretariat. Indberetningerne behandles diskret og alene af få medarbejdere og chefer og under iagttagelse af den særlige tavshedspligt, der følger af whistleblowerloven. Henvendelser vil blive behandlet hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Det Juridiske Sekretariat kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Kommunikationen sker via den digitale whistleblowerportal. Det er derfor vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge ind, og svare på eventuelle spørgsmål vedrørende henvendelsen.

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning, og det er derfor vigtigt, at du gemmer koden. Mister du koden, har det Juridiske Sekretariat ikke mulighed for at kommunikere med dig.

Beskyttelse af whistlebloweren:

Du er som whistleblower beskyttet mod ansættelsesmæssige repressalier i medfør af lov nr. 1436 af 29. juni 2021 – Lov om beskyttelse af whisteblowere.

Klassificerede oplysninger:

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger, der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, så bedes du kontakte Juridisk Sekretariat i departementet telefonisk for at aftale nærmere.

Ekstern Whistleblowerordning:

Sideløbende med erhvervsministeriets interne whistleblowerordning oprettes i regi af Datatilsynet en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblowerordning. Anvendelsesområdet for denne eksterne whistleblowerordning er identisk med den interne ordning.

Læs vejledning om whistleblowerordninger for offentlige arbejdspladser her

Læs vejledning for whistleblowere her

 

Kontaktoplysninger:

Erhvervsministeriets Departements whistleblowerordning

https://em-dep.sit-wb.dk

 

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Erhvervsministeriets departement

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Erhvervsministeriets departement mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Statistik for 2023:

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

Antal indberetninger, der har givet anledning
til politianmeldelse

3

0

3

0

Det gælder for indberetningerne, at de enten ikke er afsendt af personer, der tilhører den personkreds, der kan indberette til ordningen, eller at de ikke omhandler Erhvervsministeriets departement.

Statistik for 2022:

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

Antal indberetninger, der har givet anledning
til politianmeldelse

3

2

1

0

De indberetninger, som Erhvervsministeriet har modtaget og realitetsbehandlet i 2022 har omhandlet mulig overtrædelse af interne sagsbehandlingsregler.

 

Øvrige Whistleblowerordninger 

Datatilsynets whistleblowerordning

https://whistleblower.dk/

Erhvervsstyrelsens ordning

https://erst.sit-wb.dk/#/

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordning

https://em-kfst.sit-wb.dk/#/

Finanstilsynets ordning

https://fin.sit-wb.dk/#/#%23%2F

Patent og Varemærkestyrelsens ordning

https://dkpto.sit-wb.dk/#/

Sikkerhedsstyrelsens ordning

https://em-sik.sit-wb.dk/#/

Søfartsstyrelsens ordning

https://em-sfs.sit-wb.dk/#/

Nævnenes Hus

https://em-nh.sit-wb.dk/#/