Nye medaljer under udarbejdelse

Henset til vinterens tronskifte gøres der opmærksom på, at Kongehuset er ved at udarbejde nye medaljer, hvorved det p.t. ikke kan garanteres, at en dekorering vil kunne nå frem i tide til en ønsket overrækkelsesdato. Ministeriet har ikke mulighed for at udmelde en forventet leveringstid og opfordrer derfor til, at indstillere har et alternativ til overrækkelsesarrangementer, eller eventuelt venter med at planlægge et arrangement, indtil medaljen er modtaget.

Den kongelige Belønningsmedalje

Indstilling til Den Kongelige Belønningsmedalje (privatansatte) sker via Erhvervsministeriets departement til Kongehuset.

Hvem modtager ministeriet indstillinger til Belønningsmedaljen fra?

Erhvervsministeriet modtager kun indstillinger til Den kongelige Belønningsmedalje fra private virksomheder. Offentligt ejede virksomheder skal i stedet indstille til Fortjenstmedaljen. Det kan fx gælde offentlige selskaber, selskaber med en kommunal driftsoverenskomst mv. Her er det vigtigt at søge gennem eget ressortområde, hvilket du kan læse mere om under Den kongelige Fortjenstmedalje.

Hvem kan indstilles?

Medaljen er tiltænkt ikke-akademiskuddannede privatansatte, der har været ansat uafbrudt i 50 år i samme virksomhed/selskab – dog mindst 40 år, hvis indstillingen indsendes i umiddelbar forbindelse med fratrædelse. Eventuelle orlovsperioder skal fratrækkes ansættelsestiden.

Medaljemodtageren skal være dansk statsborger og kan godt være bosat uden for Danmark og arbejde for en dansk virksomhed.

Belønningsmedaljen for privatansatte kan normalt tildeles efter enten:

 1. 50 års fortjenstfuld uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed, eller
 2. i forbindelse med fratrædelse efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed.

Bemærk at der ved 50 år ikke er krav om samtidig fratrædelse, mens dette er et krav ved 40+ år.

En ejer eller medejer, herunder en person med en betydelig aktiepost/ejerandel i virksomheden eller en person, der har medbestemmende indflydelse i øvrigt eller gift med en sådan, kan ikke modtage medalje.

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde er dermed ikke grundlag for tildeling af en medalje.

Man skal som udgangspunkt være ansat på fuld tid (37 timer/uge), men efter praksis accepteres minimum ½ tid i perioden. Visse faggrupper er omfattet af særlig praksis – fx organister eller personer overgået til fleksjob eller seniorordning.

Virksomhedsoverdragelse giver kontinuitet – det gælder også ved privatisering af offentlige opgaver. Husk at få beskrevet forholdet tydeligt i indstillingen eller indstillingsbrevet jf. nedenfor.

OBS! Akademisk personale kan ikke indstilles til en medalje.

Bemærk ift. ingeniører, at teknikumingeniør ikke betragtes som akademisk personale. Civil- og akademiingeniører betragtes som akademisk personale og kan ikke indstilles. Samme forhold kan gøre sig gældende på fx revisionsområdet, hvor cand.merc.aud. eller lignende uddannelse også udelukker for indstilling til medalje.

Hvem kan foretage indstillingen?

Det er alene arbejdsgiveren, der kan indstille medarbejdere.

Hvornår skal man indstille?

Der er flere frister, der skal være overholdt samtidig, for at man kan indstille rettidigt til en medalje.

 1. Indstillingen skal være indsendt til Erhvervsministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvis op til 3 måneder efter ansættelsens ophør.
 2. Indstillingen skal være indsendt til Erhvervsministeriet senest 5 måneder før den ønskede overrækkelsesdato.
 3. Indstillinger til overrækkelsesdatoer i sommerperioden fra og med juli til og med 31. oktober skal være indsendt senest 1. februar.
 4. Indstillinger må ikke indsendes for tidligt ift. den ønskede overrækkelsesdato. Der bør tidligst indsendes indstillinger 7 måneder før overrækkelsesdatoen , medmindre der er tale om sommerperioden jf. punkt 3 ovenfor, hvor indstillingen som hovedregel bør ske i januar samme år.

En god tommelfingerregel er derfor, at man indsender sin indstilling, mens medaljemodtageren stadig er ansat og cirka 6 måneder før den ønskede overrækkelsesdato. Igen bør man altid søge i januar, hvis overrækkelsesdatoen ligger i perioden 1. juli til og med 31. oktober.

Hvad skal være klar inden indstillingen påbegyndes?

Oplysninger der skal kunne svares på i indstillingsblanketten:

 • Oplysninger om medaljemodtageren, herunder fulde navn, CPR-nummer, privatadresse og status for dansk statsborgerskab.
 • Oplysninger om ansættelsesforholdet, herunder beskæftigelsesgrad, indflydelse på virksomheden, samt perioder og omfang af personaleledelsesansvar.
 • Oplysninger om ansættelsestiden og planlagt dato for overrækkelse, herunder ansættelsesdato, eventuel fratrædelsesdato samt start- og slutdatoer for orlovsperioder.
 • Oplysninger om kontaktperson vedrørende indstillingen, herunder navn, stilling, e-mail og telefonnummer.
 • Oplysninger om praktiske forhold vedrørende fremsendelse af medaljen, herunder virksomhedsadresse samt navn og stilling på den virksomhedsrepræsentant, som medaljen skal adresseres til før overrækkelse til medaljemodtageren.

Dokumenter i pdf-format der skal kunne vedhæftes i indstillingsblanketten:

 • Et indstillingsbrev der opfylder følgende formalia:
  • En korrekt og faglig begrundelse for indstillingen. Beskriv hvorfor medaljemodtageren har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats. Fokuser i teksten på karriereindsatsen og de karrieremæssige milepæle. Oplys meget gerne uddannelse. Beskriv evt. personaleledelse (med egentligt personaleansvar) ift. periodeudstrækning (x år), medarbejdere (antal) og tidsmæssig placering i karrieren (fra xx dato til xx dato). Brug ikke tid på de blødere emner, som ”god kollega” mv. – det er ikke efterspurgt her.
  • Skrevet på institutionens brevpapir med tydeligt logo.
  • Korrekt dato skal være påført brevet.
  • Formel underskrift af en tegningsberettiget for institutionen, dvs. det skal være en tydelig håndskrevet underskrift og ikke en digital påtegning eller blot angivelse af navn i en brevsignatur.
 • En samtykkeerklæring underskrevet af medaljemodtageren.
  • Du kan hente samtykkeerklæringen her.
  • Erklæringen skal udfyldes elektronisk med korrekt CPR-nummer, medaljemodtagerens navn og titel samt dato. Herefter skal den printes og underskrives af medaljemodtageren inden den scannes og gemmes i pdf-format.
 • Dokumentation for ansættelsen.
  • Det kan være et ansættelsesbevis eller en kort erklæring fra virksomheden om ansættelsens periode og indhold, hvis et formelt ansættelsesbevis ikke længere kan findes.

Hvor indstiller jeg?

Du indstiller til Belønningsmedaljen online via blanketten ”Indstilling til Den kongelige Belønningsmedalje og Den kongelige Fortjenstmedalje” på virk.dk. Klik på knappen ”Start selvbetjening”, hvorefter du skal logge på med en MitID Erhverv-signatur tilhørende den indstillende virksomhed.

Kan jeg vende tilbage til indstillingen, hvis jeg mangler en oplysning eller bliver logget af?

Blanketten gemmer automatisk dine indtastede data som en kladde cirka hvert minut. Hvis du forlader blanketten eller bliver logget af MitID efter 15 minutter, vil du ved næste pålogning få besked om, at der findes en kladde. Du kan derefter vælge at fortsætte med denne eller starte forfra.

Hvad sker der efter indstillingen er indsendt?

Når indstillingsblanketten er udfyldt og afsendt digitalt, bliver der automatisk sendt en kvittering til virksomhedens digitale post. Hvis du ikke modtager kvittering for indstillingen, bedes du henvende dig til medaljer@em.dk. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål eller behov for afklaring undervejs, kontakter ministeriet selv den indstillende virksomhed.

Efter ministeriet modtager indstillingen, gennemgår vi den og de vedlagte dokumenter og anmoder Rigspolitichefen om at undersøge, om der i Kriminalregisteret findes oplysninger om medaljemodtageren vedrørende strafbare forhold.

Hvis du har fået kvittering og ministeriet ikke har henvendt sig, så undlad gerne at rykke for opdateringer om fremskridt i processen. Det forsinker den generelle medaljeproces og øger sagsbehandlingstiden for alle. Naturligvis skal du altid henvende dig, hvis du bliver i tvivl om fejl i processen eller om ministeriet har modtaget din indstilling korrekt.

Når Erhvervsministeriet har oversendt indstillingen til Kongehuset, har ministeriet ikke længere aktiv del i processen og kan derfor ikke oplyse noget om status mv.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Det er Hans Majestæt Kongen, der beslutter tildeling af Den kongelige Belønningsmedalje.

Det tager gennemsnitligt cirka 5 måneder at behandle en indstilling i ministeriet fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet og til Ordenskapitlet i Kongehuset efterfølgende har afsluttet behandlingen.

Datoen for overrækkelse skal derfor tilpasses sagsbehandlingstiden. Vi anbefaler, at virksomheden sender indstillingen i så god tid som muligt jf. fristerne oven for.

Såvel ministeriet som Kongehuset kan fravige fra den oplyste sagsbehandlingstid.

Hvornår og hvordan fremsendes medaljen og gebyropkrævning?

Den indstillende virksomhed får tilsendt medaljen fra Ordenskapitlet i Kongehuset, hvis indstillingen bliver imødekommet. Dette sker som regel senest en uge før datoen for medaljeoverrækkelsen og medaljen sendes til den virksomhedsrepræsentant der er oplyst i forbindelse med indstillingen.

Ved fremsendelse af medaljen vedlægges giroindbetalingskort til arbejdsgiveren, som opkræves et gebyr på aktuelt 2.200,- kr. pr. medaljeekspedition. Gebyret kan ikke efterfølgende afkræves medaljemodtageren.

Kan man få audiens ved Hans Majestæt Kongen?

Der er mulighed for at komme til audiens hos Hans Majestæt Kongen for at takke for Belønningsmedaljen. Det er frivilligt og ikke et krav for at blive tildelt medaljen.

Du kan læse mere om audiens hos Kongehuset her.

Hvilke andre ministerier håndterer indstillinger til Belønningsmedaljen?

Erhvervsministeriet behandler alene Belønningsmedaljer inden for eget ressort og koncern.

En række andre ministerier behandler ligeledes medaljer inden for særlige ressortområder. Det kan fx være:

Kontakt

Har du spørgsmål?

Kontakt os via e-mail eller Digital Post, hvis du har brug for hjælp til indstillingen, eller andre relevante spørgsmål.

medaljer@em.dk

Digital Post (virksomhed)

Digital Post (medaljemodtager)

Hvis din henvendelse indeholder personoplysninger eller dokumenter med personoplysninger, skal du anvende Digital Post.

Vi bestræber os altid på at svare inden for 5 arbejdsdage uden for ferieperioder, samt lukke- og helligdage.

Du kan også ringe til os fra mandag til torsdag (uden for ferieperioder, samt lukke- og helligdage) mellem 10 og 12 på telefon 91 33 73 00, hvis du har særligt behov.

Venligst oplys Blanket ID fra kvitteringen og navnet på medaljemodtageren, hvis du kontakter os om en allerede indsendt indstilling.