EU-aftale om styrket regulering af bankerne

Publiceret 05-03-2013

EU’s økonomi- og finansministre og Europa-Parlamentet er i dag blevet enige om at styrke reguleringen af den finansielle sektor med et nyt kapitalkravsdirektiv. Der er sikret en tilfredsstillende behandling af dansk realkredit i reglerne.

Efter 10 måneders forhandlinger med Europa-Parlamentet er der nu opnået en generel aftale om EU’s nye kapitalkravsdirektiv (CRD4), som strammer reguleringen af bankerne betydeligt i lyset af erfaringerne fra krisen.

Centralt i de nye regler står kravet om, at bankerne skal have mere og bedre kapital, som vil øge bankernes robusthed over for tab. Som noget nyt stilles også betydelige krav om tilstrækkelige likviditetsbuffere i bankerne, så de bedre kan modstå uro i markedet. Kravene til bankernes aflønningspolitik, som allerede blev strammet betydeligt i 2010, er også styrket med de nye regler. Hovedtrækkene af de nye regler fremgår af bilaget.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:

"Det er en rigtig god aftale, vi har indgået. De nye kapitalkravsregler er en central del af svaret på, hvordan vi undgår en ny finansiel krise i fremtiden, fordi reglerne stiller skrappere krav til bankerne i EU om mere og bedre kapital og højere likviditet. Det betyder, at bankerne fremover skal være bedre til at bære tab og klare sig gennem eventuelle kriser uden at sætte stabiliteten i resten af samfundsøkonomien over styr."

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

"De nye skrappere kapitalkrav er centrale for at genoprette tilliden til banksektoren. Der er fundet en god balance, hvor der stilles skærpede krav, men hvor bankerne også kan fokusere på deres kerneopgave med at levere udlån til husholdninger og virksomheder. Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få et regelsæt, der understøtter, at dansk realkredit fortsat kan levere konkurrencedygtig ejendomsfinansiering til danskerne. Jeg er glad for, at der nu strammes op på EU-reglerne for bonusordninger i kreditinstitutterne. Reglerne gør også, at vi kan opretholde de skrappe danske regler i forhold til bonusordninger for bankernes bestyrelse og direktion. Jeg glæder mig over, at der bl.a. er taget vigtige skridt i retning af at indføre krav om land-for-land rapportering, således at der kan skabes større klarhed om bankernes aktiviteter i forskellige lande. Jeg planlægger at fremsætte lovforslag om gennemførelse af de nye regler i Danmark straks i den kommende folketingssamling."

Under det danske EU-formandskab i foråret 2012 nåede EU-landene til enighed om et centralt kompromis i sagen, som siden har været forhandlet med Europa-Parlamentet, senest af det irske formandskab. Den generelle aftale i dag fuldender således det danske EU-formandskabs store arbejde med sagen. Der udestår nu kun en afsluttende teknisk færdiggørelse af reglerne.

De nye bankregler er et led i den omfattende EU-dagsorden for styrket regulering og tilsyn med hele den finansielle sektor i lyset af krisen, herunder regulering af derivathandel, kreditvurderingsbureauer, kapital- og hedgefonde og meget mere.

De nye regler forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2014.

Faktaark: forventet hovedindhold af de nye kapitalkravsregler