Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for Spar Nord

Publiceret 04-01-2019

Erhvervsministeren fastsætter nu et kapitalkrav til Spar Nord Bank A/S, der er blevet udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut også benævnt SIFI.

Med vedtagelsen af lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Lov nr. 1520 af 18. december 2018) blev grænseværdien for indlån ved udpegning af danske SIFI’er sænket fra 5 pct. til 3 pct. af det samlede indlån. Ændringen af loven er gennemført for at sikre, at der bliver udpeget de SIFI’er, der vurderes systemisk vigtige.

Som følge af lovændringen har Finanstilsynet den 3. januar 2019 udpeget Spar Nord Bank A/S som dansk SIFI. I forlængelse af Finanstilsynets udpegning og beregning af systemiskhed skal Spar Nord Bank A/S opfylde et SIFI-bufferkrav på 1,0 pct., hvilket er fastsat af erhvervsministeren. SIFI-bufferkravet indfases gradvist i perioden 2019-2020, således at SIFI-bufferkravet for Spar Nord Bank A/S er 0,5 pct. ultimo 2019 og 1,0 pct. ultimo 2020.

Syv danske SIFI'er

Efter udpegning af Spar Nord A/S som dansk SIFI er de danske SIFI’er således følgende: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit Realkredit A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S og Spar Nord Bank A/S.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Kravene skal sikre, at SIFI’er i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

Krav varierer fra bank til bank

SIFI-bufferkravene er forskellige for de enkelte SIFI'er og afhænger bl.a. af omfanget af indlån og udlån. SIFI-kravene varierer ikke med konjunkturerne, hvorved SIFI-kravene adskiller sig fra den kontracykliske buffer, der desuden fastsættes på baggrund af henstillinger fra Det Systemiske Risikoråd.

SIFI-kravene til de danske SIFI’er er fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Erhvervsministeren vurderer hvert år SIFI’ernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed.

Læs mere her.

For mere information kontakt:

Ulrik Scheibye på 91 33 70 17 eller ulrsch@em.dk