Ny vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger skal omsætte et hastigt voksende internationalt markedspotentiale til vækst og jobskabelse i Danmark

Publiceret 04-06-2013

Regeringen offentliggør i dag sin vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger. Med vækstplanen styrkes rammerne for, at virksomhederne på sundheds- og velfærdsområdet kan udnytte det internationale vækstpotentiale på området til gavn for vækst og jobskabelse i Danmark.

anmark har især inden for lægemiddel- og medicoområdet en erhvervs-klynge, der står stærkt internationalt og allerede i dag bidrager betydeligt til væksten herhjemme. Det er en styrkeposition, som regeringen ønsker at fastholde og udvikle de kommende år. Også på andre sundheds- og velfærdsområder har Danmark gode muligheder for at skabe øget vækst og beskæftigelse. Der er fx et betydeligt uudnyttet erhvervspotentiale inden for hjælpemidler, service- og driftsløsninger, rådgivning og sundheds-it. 

Vækstplanen indeholder i alt 27 initiativer inden for 4 overordnede indsatsområder:

1)      Bedre rammer for forskning og udvikling

2)      Styrket indsats for vækstvirksomheder og kommercialisering af forskning.

3)      Et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked

4)      Offensiv udnyttelse af det internationale markedspotentiale

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Vækstplanen, som vi præsenterer i dag, sætter ind på et område, hvor Danmark virkelig er en stærk international spiller og har meget at byde på. Med vækstplanen sikrer vi, at sundheds- og velfærdsvirksomhederne også fremadrettet har gode vækstvilkår og kan være med helt fremme i førerfeltet til gavn for vækst og nye jobs herhjemme." 

Sundhedsminister Astrid Kragh:
"Vores stærke sundhedsvæsen og dygtige danske virksomheder skal kunne arbejde tættere sammen om at udvikle nye produkter og services. Det kan give både et bedre sundhedsvæsen for patienterne og flere arbejdspladser, når andre lande vil købe de danske løsninger. Vi vil derfor især gøre en indsats for at styrke den kliniske forskning, adgangen til forskning i sundhedsdata og udnytte vores førerposition inden for teknologi, sundheds-it og byggeri bedre." 

Vækstplanen er udarbejdet med udgangspunkt i anbefalingerne fra vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger, som blev overdraget til regeringen den 29. januar 2013.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:
"Den vækstplan som regeringen lancerer i dag, skal sikre at danske virksomheder inden for sundhed og velfærd får en stigende andel af det globalt voksende marked. Vi skal fokusere på at koble de danske produkter og løsninger med de globale udfordringer og derved opnå intelligent vækst. Samtidig skal vi bruge vores satsninger på f.eks. supersygehuse og telemedicin til at tiltrække udenlandske virksomheder, som kan blive en del af de danske kompetenceklynger, og dermed styrke vækst og jobskabelse i Danmark."

Minister for forskning, Innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard:
"Dansk sundhedsforskning er i international topklasse. Det skal det blive ved med. Med vækstplanen tager vi en række initiativer, der skal sikre, at vi fortsat styrker området og udvikler konkurrencedygtige løsninger, som kan være med til at løse de samfundsmæssige udfordringer, og omsættes til vækst. Derfor prioriterer vi også investeringer i sundhedsforskning og velfærdsteknologi samt kommercialisering heraf højt."

Social og integrationsminister Karen Hækkerup:
"Danmark nyder international bevågenhed for vores evne til at udvikle metoder og initiativer på socialområdet. Især på området for ældreomsorg har vi en styrkeposition i udvikling og brug af velfærdsteknologi, rehabilitering og omsorg. Den styrkeposition skal vi blive bedre til at udnytte, og vækstplanen er et godt skridt i den retning." 

Faktaboks: Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet:

Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet udgøres af lægemiddelindustrien, samt virksomheder, der producerer medicoudstyr og -apparater samt hjælpemidler, sundheds-it og automatisering samt service- og driftsløsninger.

Sundheds- og velfærdsvirksomhederne står samlet for 3,6 pct. af værdiskabelsen i dansk økonomi og beskæftiger omkring 35.000 fuldtidspersoner, svarende til 1,7 pct. af den samlede beskæftigelse.

Alene de ti største virksomheder inden for lægemiddel- og medicoområdet tegner sig for 66 pct. af beskæftigelsen og 81 pct. af værditilvæksten inden for sundheds- og velfærdsområdet, og lægemiddel- og medicoområdet stod i 2011 for 9,5 pct. af den samlede danske vareeksport.

Virksomheder inden for sundheds-it samt service- og driftsløsninger er mere orienterede mod hjemmemarkedet.

Læs hele vækstplanen her: Danmark i arbejde - vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Faktaboks: initiativer i vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger fordelt på indsatsområder:

Bedre rammer for forskning og udvikling

1. Stærk sundhedsforskning og forskning i velfærdsteknologi

2. Styrkede rammer for offentlig-privat samarbejde om klinisk forskning

3. Styrket dansk deltagelse i europæisk forsknings- og innovationssamarbejde

4. Styrket samarbejde mellem universiteter og virksomheder om ph.d.-uddannelse

5. National strategi for adgang til danske sundhedsdata og etablering af én effektiv indgang til nationale sundhedsdata

6. Samfundspartnerskaber på sundheds- og velfærdsområdet


Styrket indsats for vækstvirksomheder og kommercialisering af forskning

7. Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

8. Fortsat gode vilkår for erhvervsdrivende fonde, herunder mulighed for skattemæssig succession

9. Færre og styrkede innovationsmiljøer samt fremme af vækstiværksættere inden for sundheds- og velfærds-teknologi

10. Styrket regionalt samarbejde om teknologioverførselsenheder

11. Ledelsesmæssigt fokus på kommercialisering af forskning på sygehusene og universiteterne


Et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked

12. Mere enkel og fleksibel udbudslov

13. Intelligent offentlig efterspørgsel

14. Offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling

15. Større værdi af udviklingsprojekter

16. Klare politiske målsætninger, konkrete initiativer og strategiske pejlemærker i den kommende strategi for digital velfærd

17. Danmark som afprøvningsland for telemedicin og mobile løsninger skal udbygges

18. Brugen af internationale standarder fremmes

19. Øget fokus på standardisering i krydsfeltet medicoudstyr og -apparater samt sundheds-it


Offensiv udnyttelse af det internationale markedspotentiale

20. Prioriteret og målrettet eksportfremmeindsats

21. Bedre handelspolitiske rammevilkår

22. Styrket tiltrækning af udenlandske investeringer

23. Markedsføring af danske styrkepositioner

24. Samarbejde med Danmarks Almene Boliger om markedsføring af ældreboligområdet

25. Danmark som attraktivt uddannelses-, forsknings- og arbejdsland

26. Styrket samarbejde mellem Japan og Danmark vedrørende velfærds- og robotteknologi

27. Samarbejdsaftale med Kina om pleje og velfærdsteknologi på ældreområdet