Advokatundersøgelse af Amagerbanken A/S

Publiceret 17-04-2012

Erhvervs- og Vækstministeriet har modtaget den uvildige advokatundersøgelse vedrørende Amagerbanken A/S’ kollaps.

Erhvervs- og Vækstministeriet iværksatte i forlængelse af Amagerbanken A/S’ kollaps den 6. februar 2011 en uvildig advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S. Det skete med henblik på at få klarlagt, om der er grundlag for at gøre bankens bestyrelse, direktion, revisorer eller nærtstående til denne personkreds retligt ansvarlige for kollapset. Advokatundersøgelsen skulle desuden belyse Finansiel Stabilitet A/S’ rolle via deres to bestyrelsesmedlemmer i Amagerbanken A/S.

Advokat (H) Jens Christensen, der blev valgt til hvervet som undersøger til at forestå advokatundersøgelsen, har nu afleveret sin rapport.

Det fremgår af advokatrapporten, at der er forhold, herunder bankens tab som følge af nedskrivninger forårsaget af kunders valutatab i 2010, hvor den tidligere bestyrelse og direktion i Amagerbanken A/S har handlet ansvarspådragende, og som dermed kan danne grundlag for en nærmere vurdering af, om der skal rejses krav om erstatning for tab og sag om strafferetligt ansvar. Det følger endvidere af rapporten, at den nye ledelse med to medlemmer udpeget af Finansiel Stabilitet A/S ikke vurderes at have handlet ansvarspådragende.

Det fremgår desuden af advokatrapporten, at den eksterne revision i flere tilfælde vurderes at have handlet i strid med god revisionsskik.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Vi har nu modtaget advokatundersøgelsen vedrørende Amagerbanken A/S. Der peges i rapporten på forhold, hvor den tidligere ledelse findes at have handlet ansvarspådragende, og hvor der kan rejses krav om erstatning og gøres et strafferetligt ansvar gældende. Endvidere har den eksterne revision ikke i alle tilfælde handlet i overensstemmelse med god revisionsskik. Den nye ledelse med de to bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Finansiel Stabilitet findes ikke at have handlet ansvarspådragende.
Næste skridt er nu, at Finansiel Stabilitet vurderer, om de skal rejse krav om erstatning, og at Finanstilsynet vurderer, om der er grundlag for at indgive politianmeldelse mod den tidligere ledelse og om den eksterne revision skal indbringes for Revisornævnet.

Advokatundersøgelse