Ingen ændringer i SIFI-bufferkrav for 2023

Publiceret 22-12-2022

Erhvervsministeren fastsætter årligt kapitalkrav (SIFI-bufferkrav) til syste-misk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) i Danmark, på Færøerne og i Grønland. For 2023 er der ikke ændringer i kravene.

Finanstilsynet udpeger én gang årligt, hvilke kreditinstitutter i Danmark, på Færøerne og i Grønland, der opfylder kriterierne for at være SIFI’er.

I henhold til Finanstilsynets senest udpegning af SIFI’er af 28. oktober 2022, er de danske SIFI’er således følgende: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit Realkredit A/S, Sydbank A/S, Spar Nord Bank A/S, DLR Kredit A/S og A/S Arbejdernes Landsbank. De færøske SIFI’er er Betri Banki P/F og P/F BankNordik. Den grønlandske SIFI er Grønlandsbanken.

Erhvervsministeren vurderer hvert år SIFI’ernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed.

SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, der beregnes af Finanstilsynet i forbindelse med udpegningen af SIFI’er, fremgår af tabel 1, 2 og 3 nedenfor for henholdsvis Danmark, Færøerne og Grønland. SIFI-bufferkravene er uændrede for alle institutter.

Tabel 1   
SIFI-bufferkrav for 2023 for danske SIFI’er   
 
Systemiskhed
Institutter
SIFI-buffer-krav
Kategori 1
≤100-300[
- A/S Arbejdernes Landsbank (118)
- DLR Kredit A/S (137)

- Spar Nord A/S (143)

- Sydbank A/S (227)
1,0 pct.
Kategori 2
[300-1000[
- Nordea Kredit Realkreditselskab (336)

- Jyske Bank A/S (717)
1,5 pct.
Kategori 3
[1000-2000[
- Nykredit Realkredit A/S (1.532)
2,0 pct.
Kategori 4
[2000-4000[
 
2,5 pct.
Kategori 5 4000≤ - Danske Bank A/S (5.093)
3,0 pct.

Anm.:Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed beregnet af Finanstilsynet, som den vægtede sum af 12 indikatorværdier i pct. omregnet til basispoint. Indikatorerne er opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2515 af 14. december 2021. om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v. SIFI’ernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Tabel 2   
SIFI-bufferkrav for 2023 for færøske SIFI’er         
 
Systemiskhed
Institutter
SIFI-buffer-krav
Kategori 1
≤5
 
1,0 pct.
Kategori 2 [5-15[   [5-15[
Kategori 3
[15-25[
- P/F BankNordik (20,7)
- Betri Banki P/F (21,5)   
2,0 pct.
Kategori 4 [25-35[   2,5 pct.
Kategori 5
35≤
 
3,0 pct.

Anm.:Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2021. SIFI’ernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Tabel 3   
SIFI-bufferkrav for 2023 for grønlandske SIFI’er   
  Systemiskhed 
Institutter
SIFI-buffer-krav
Kategori 1
≤5
 
1,0 pct.
Kategori 2
[5-15[
- Grønlandsbanken (8,3)
1,5 pct.
Kategori 3
[15-25[
 
2,0 pct.
Kategori 4
[25-35[
 
2,5 pct.
Kategori 5 35≤  
3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2021. SIFI’ernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Kravene skal sikre, at SIFI’er i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI-institut kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

SIFI-bufferkravene er forskellige for de enkelte SIFI’er og er fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Ny SIFI-udpegningsmodel trådte i kraft pr. 1. januar 2022

Folketinget vedtog i december 2021 en ny model for udpegning af danske SIFI'er med ikraftrædelse 1. januar 2022. I den nye SIFI-udpegningsmodel indgår 12 indikatorer mod 3 indikatorer i den nuværende model. Med den nye SIFI-udpegningsmodel opnås en mere dækkende fastlæggelse af institutternes systemiskhed, der samtidig vil være mere robust over for udsving i de enkelte indikatorer. De danske SIFI’er blev første gang udpeget efter den nye model i juni 2022. 

For yderligere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07