Politisk aftale sikrer 850 mio. kr. til udvikling af fremtidens grønne brændstoffer

Publiceret 18-06-2021

CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

Danmark skal være med helt fremme, når det kommer til udviklingen af fremtidens grønne brændstof-løsninger. En stærk transportsektor, en stor produktion af vedvarende energi, et robust forskningsmiljø og en lang tradition for at samarbejde på tværs betyder, at dansk erhvervsliv har et stort potentiale for at bidrage til udviklingen af grønne brændstoffer. Derfor har regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet afsat 850 mio. kr. til udviklingen af danske Power-to-X-projekter i Danmark og EU.

 ”Produktion af grøn brint har et kæmpe potentiale, både for at skabe CO2-reduktioner og for at blive Danmarks næste grønne erhvervseventyr. Med en fælles, europæisk indsats kan vi for alvor få teknologien op i skala og ned i pris og sætte fart på den grønne omstilling af f.eks. skibs- og luftfarten, der ikke umiddelbart kan elektrificeres direkte. Vi afsætter 850 mio. kr. for at give de danske virksomheder de bedste forudsætninger for at udvikle Power-to-X-teknologi og være med til at kickstarte produktionen af grønne brændstoffer. Det kommer ikke kun Danmark til gavn, men også hele Europa”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Midlerne afsættes til et fælleseuropæisk projekt om grøn brint, et såkaldt IPCEI, der har til formål at understøtte store, transnationale udviklingsprojekter, som kan komme hele Europa til gavn. Fordelen ved at give støtte gennem IPCEI er, at det giver mere fleksible rammer for at understøtte udbuddet af vedvarende brint og andre PtX-projekter med henblik på at bringe omkostningerne ned, så udbuddet på sigt kan matche efterspørgslen på markedsbaseret vilkår.

”I regeringen ser vi et kæmpe potentiale i at være en af del af dette store, grønne erhvervseventyr, som skal være med til at skabe fremtidens brændstof til de industrier, der ikke har et grønt alternativ som f.eks. luftfarten.  Vi skal sørge for, at det bliver danske virksomheder, der bliver kaldt på, når det drejer sig om at knække koden til fremtidens grønne brændstoffer både i Europa og i verden. Derfor er jeg glad for, at regeringen har fået opbakning til, at vi kan give udviklingen og produktionen et rygstød. Det vil styrke vores eksport, skabe flere grønne arbejdspladser og rykke os endnu et skridt på vejen til at indfri vores klimambitioner," siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Virksomheder i hele Europa – også i Danmark – viser stigende interesse for at investere i og udvikle vedvarende brint med henblik på at gøre den konkurrencedygtig inden for bl.a. den tunge industri og den tunge transport, som i dag udleder store mængder CO2. Danmark indstiller i alt seks projekter til at modtage støtte, og regeringen har høje forventninger til de danske projekter, der er indstillet. I begyndelsen af juni begyndte processen med at matche de seks danske projekter med andre landes projekter. I juli forventes den endelige udvælgelse at finde sted.

Det er Erhvervsstyrelsen, der står for behandlingen af de danske ansøgninger på området – se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Tommy Ahlers, Venstre:

”Endelig sker der noget. Erhvervslivet har længe råbt på, at vi politisk skal bakke op om Power-to-X med konkret handling. Og det gør vi med den her aftale, selvom vi stadigvæk mangler en overordnet strategi for området. Men det er godt, at vi nu rykker på Power-to-X. Når vi gør det og giver støtte til danske projekter, så øger vi sandsynligheden for, at Power-to-X både bliver en stor gevinst for klimaet og et grundlag for endnu et dansk erhvervseventyr. Konkurrencen på det her område er nemlig hård. Det er ikke en scene, vi har for os selv, som vi har haft det med vindmøllerne. Andre store lande rykker også på Power-to-X, og derfor er det vigtigt, at vi fra dansk side får sat skub i udviklingen.”

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti:

“Vi skal lave klimatiltag, der kommer dansk erhvervsliv til gavn, og som kreerer nye danske arbejdspladser. Her har produktionen af Power-to-X et enormt potentiale, men det kræver, at vi sætter fart på den danske indsats. Med aftalen giver vi nu en håndsrækning til projekter, hvor både producenter og aftagere af de grønne brændsler deltager. Det kan skubbe på udviklingen, og jeg forventer, at aftalen hurtigt bliver fulgt op af flere tiltag, som er nødvendige for at realisere Danmarks grønne erhvervspotentiale.”

Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti:

”Vi er glade for, at vi med denne aftale sætter vi skub på udvikling og skalering af brint, som er en af de essentielle løsninger for omstilling til grøn energi og særligt for den tunge transport. Virksomhederne er klar, og en af styrkerne ved IPCEI er netop virksomhedspartnerskaberne nationalt såvel som på tværs af grænser. Hvis vi skal være i front på grønne dagsorden i Europa, er deltagelse i IPCEI uhyre vigtigt.”

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten:

”Enhedslisten har i mange år arbejdet for, at brint kommer til at fylde mere i det samlede energisystem og i fremtiden bruges klogt, når fossile energikilder skal afvikles. Jeg håber, at de danske firmaer, som kan få økonomisk støtte til at udvikle løsninger, kan komme i mål i store bæredygtige produktioner af brint.”

Signe Munk, Socialistisk Folkeparti:

“Vi skal tage syvmileskridt i klimakampen, og her er brint en afgørende brik. Derfor giver vi nu 850 mio. kroner i ryggen til de danske virksomheder, der er klar med banebrydende brintprojekter.”

Torsten Gejl, Alternativet:

”Brint er en naturlig del af omstillingen, når den målrettes international flytrafik og skibstrafik, og når der er tale om international trafik, giver det god mening med fælleseuropæiske projekter. Derfor er Alternativet glade for at være med i en aftale der peger frem mod anvendelsen af brint.”

FAKTA

  • Europa-Kommissionen giver via IPCEI mulighed for statsstøtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (Important Projects of Common European Interest).
  • Når et projekt bliver godkendt til støtte via IPCEI, er rammerne for statsstøtte mere fleksible end de normalt ville være.
  • Det er en forudsætning for deltagelse, at der både tildeles statsstøttemidler, samt at de deltagende virksomheder også bidrager med finansiering selv.
  • Projekterne kan spænde over hele værdikæden for brint og PtX-produkter: Fra produktion (elektrolyseanlæg) til lagring, transport og distribution (rør, tankstationer, lagringsteknologier, mv.) samt anvendelse i diverse sektorer (fx tung transport og industri).
  • Et IPCEI-projekt skal være et væsentligt bidrag til EU's konkurrencedygtighed og involvere mere end én medlemsstat – fordelene skal komme en væsentlig del af EU til gode.
  • Dansk deltagelse i IPCEI-projektet kan hjælpe til skabe et marked, hvor brint og PtX-produkter kan afsættes. De deltagende virksomheder kan desuden bidrage til at skubbe brint-udviklingen i en grønnere retning i en europæisk kontekst.
  • Danmarks finansiering til IPCEI for brint er en kombination af nye midler samt omprioritering af eksisterende midler. Der er bl.a. afsat 610 mio. kr. af nye midler og 240 mio. kr. af eksisterende midler.

Kontakt:

Klimaministeriets pressetelefon 41 72 38 05

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07