Arbejdsgruppe afleverer rapport om principper om hjælpepakker ved fremtidige epidemier

Publiceret 30-12-2021

I forbindelse med aftalen om en ny epidemilov besluttede et bredt flertal af Folketingets partier at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle rådgive regeringen om økonomisk forsvarlige principper for hjælpepakker ved fremtidige epidemier. Arbejdsgruppen har nu afleveret sin rapport til aftalepartierne.

For at være bedre rustet til eventuelle fremtidige epidemier blev et bredt flertal af Folketinget i foråret 2021 enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde principper for kompensation, som skal kunne tilgodese erhvervs- og kulturliv ved fremtidige epidemier.

Det var en del af aftalen om den nye epidemilov, som regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet stod bag.

Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde, og afleverer i dag 18 principper om hjælpepakker ved fremtidige epidemier til aftalepartierne. Principperne er fordelt inden for fire overordnede temaer, som kommer hele vejen rundt om overvejelserne bag eventuelle hjælpepakker. Det omfatter bl.a. valg af hjælpepakker og det konkrete design, samt udfasning og genetablering af markedsvilkårene. Arbejdsgruppen peger bl.a. på, at kompensation i form af hjælpepakker bør anvendes ifm. sundhedskriser, hvor virksomheder mv. begrænses betydeligt i at drive forretning og udøve aktivitet, og at det konkrete valg af hjælpepakker bør bero på den konkrete krisesituation.

 ”I en krisesituation er det fællesskabet, som må træde til. Derfor har et bredt flertal i Folketinget, siden corona kom til Danmark for snart to år siden, holdt hånden under dansk erhvervsliv, kulturliv og danske arbejdspladser med hjælpepakker for store milliardbeløb. Senest har vi genåbnet en række kendte ordninger. Jeg er glad for, at vi nu har fået en rapport, der samler op på de erfaringer, der er gjort, og som giver et bidrag til, hvordan vi skal indrette os ved fremtidige epidemier. Jeg ser frem til at drøfte principperne med aftalepartierne i begyndelsen af det nye år,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Epidemiloven trådte i kraft 1. marts 2021. Ift. kompensation blev følgende aftalt:

Der skal i overensstemmelse med grundloven ydes erstatning for de indgreb, der måtte have karakter af ekspropriation. En fremtidig kompensationsordning i forbindelse med foranstaltninger, der ikke har karakter af ekspropriation, kræver grundige overvejelser og politiske forhandlinger. Med henblik på at tilvejebringe et godt beslutningsgrundlag, nedsætter regeringen en arbejdsgruppe bestående af økonomiske eksperter og ministerierepræsentanter. Arbejdsgruppen skal være forankret i Erhvervsministeriet. Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra erhvervslivets organisationer, arbejdsmarkedets parter og kultur- og fritidslivet.

Arbejdsgruppen vil få til opgave at udarbejde principper for kompensation, som vil kunne tilgodese berørte virksomheder, lønmodtagere samt kultur- og fritidslivet i tilfælde af smittereducerende foranstaltninger, og som samtidig mindsker risikoen for, at samfundsøkonomien fastlåses, og andre utilsigtede skadevirkninger.

Arbejdsgruppen skal afrapportere inden udgangen af 2021. Arbejdsgruppens anbefalinger og de ændringer, som arbejdet måtte give anledning til, vil derefter blive forhandlet politisk og vil på den baggrund kunne gennemføres ved et selvstændigt lovforslag.

Læs rapporten her.

 

For mere information kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07.