Bredt flertal i Folketinget indgår forlig om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet

Publiceret 27-03-2019

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om en markant styrkelse af tilsynet med pengeinstitutter i kampen mod finansiel kriminalitet. Finanstilsynet styrkes med betydeligt flere ressourcer, øgede muligheder for at udskrive bøder, indsætte observatører i bankerne og stoppe for optagelse af nye kunder.

Straffen for at afgive forkerte oplysninger til Finanstilsynet øges markant ligesom forældelsesfristerne for grove sager om hvidvask gøres længere, og der arbejdes for at skærpe det personlige ansvar for bankernes ledelser. Finanstilsynets uafhængighed af bankerne styrkes med ansættelsesklausuler, der fremover vil forhindre Finanstilsynets ledelse i at gå direkte ud i den finansielle sektor, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker.
Den finansielle forligskreds, der består af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, er blevet enige om en aftale, der skal sikre, at det bliver langt sværere at vaske penge hvide i Danmark og i danskejede banker og i det hele taget at udføre finansiel kriminalitet.

Aftalen indeholder 16 konkrete initiativer, der styrker Finanstilsynet og stiller øgede krav til.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov, er meget tilfreds med forliget:

”Jeg er på Folketingets vegne stolt over, at det er lykkedes at samle så bredt et flertal på trods af, at vi står overfor et folketingsvalg, som kunne have fristet til at trække fronterne op mellem partierne i stedet for at lave en aftale. Men samtlige partier har sat sagen højest og har bidraget konstruktivt til at nå et kompromis, hvor vi slår benhårdt ned overfor finansiel kriminalitet uden, at det kammer over i at blive destruktivt overfor sektoren. Vi er gået langt, men det er også nødvendigt, hvis den danske finanssektor skal være og fremstå ren. Det er afgørende både for sektoren selv og for Danmark. Vi kan ikke garantere, at der ikke kommer flere sager, men efter at have kigget grundigt rundt i Europa efter inspiration, kan vi stå inde for, at Danmark får et af de hårdeste tilsyn med finansiel kriminalitet, når tilsynet får taget de værktøjer i brug, som det nu får,” siger han.

Aftalen bygger blandt andet på Finanstilsynets egne ønsker om flere værktøjer og ressourcer på baggrund af Danske Bank sagen. Finanstilsy-net afleverede tidligere i år en redegørelse til erhvervsministeren og Fol-ketinget, hvor de anbefalede en række forbedringer. Erhvervsministeren har haft en løbende dialog med EU-kommissionen. Erhvervsministeriet har undersøgt de europæiske landes finanstilsyn (nabotjek) for at hente inspiration, og de politiske partier bag aftalen har drøftet mulige stramninger med det spanske og svenske finanstilsyn og en international hvidvaskekspert. Og endelig er samtlige partier bag aftalen kommet med deres egne idéer.

På baggrund af Danske Bank-sagen understreger aftalen, at Finanstilsy-nets skal have en mere udfarende og aggressiv tilsynsmetode, så det bliver mere aggressivt overfor den finansielle kriminalitet og reagerer hurtigere og mere konsekvent, når der er formodninger om hvidvask, der skal undersøges. Dette får Finanstilsynet nu værktøjerne og ressourcerne til.

Markant styrkelse af kontrol- og indgrebsbeføjelser

1. Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede administrative bødeforelæg.
2. Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finans-tilsynet udvides, så de får pligt til at rette forkerte afgivne oplysninger

3. Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift i institutterne, hvor der behov for at følge en virksomhed, hvor der er risici for finansiel kriminalitet.
4. Styrkelse af whistleblowerordningerne gennem forbud mod tavshedsklausuler.
5. Finanstilsynet får mulighed for at udstede påbud om, at en virksomhed ikke må tage nye kunder, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.
6. Finanstilsynet understøtter den finansielle sektor med at opbygge fælles infrastruktur, der kan styrke virksomhedernes processer for kundekendskab.

Betydelig skærpelse af sanktionsmulighederne

7. Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger til Finanstilsynet mv.
8. For grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finan-siel virksomhed øges forældelsesfristen til 10 år.
9. Skærpelse af sanktioner overfor revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven
10. En arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan det i højere grad kan sikres, at ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

Øgede ressourcer og klarere organisatorisk fokus

11. Finanstilsynets organisation ændres med henblik på et stærkere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet og for at sikre, at Finanstilsynet skal tage mere datadrevne tilsynsmetoder i brug.
12. Finanstilsynet og Justitsministeriets område tilføres flere ressourcer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker
13. Finanstilsynets bestyrelse skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed svarende til fit & proper-kravene, som gælder for finansielle virksomheder. Derudover stilles der krav om, at formanden og næstformanden for Finanstilsynets bestyrelse ikke har haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller har været medlem af bestyrelsen for en større finansiel virksomhed i de seneste 5 år.
14. Der indføres en vidensklausul for Finanstilsynets direktion og nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere skal holde en pause inden jobskifte, hvis de ønsker ansættelse i den finansielle sektor.
15. Samarbejdet og koordineringen mellem myndigheder og virksomheder i Hvidvaskforum styrkes.
16. Styrkelse af sagkundskab under domstolsbehandling

Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.

Aftalepartnerne er enige om, at der senest primo 2021 iværksættes en evaluering af de lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer for bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

Aftale (pdf-version)

Faktaark (pdf-version)

For yderligere informationer:

Presserådgiver i Erhvervsministeriet: Ulrik Scheibye, 91 33 70 17, ulrsch@em.dk

Erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack, 3337 4563, torsten.schack.pedersen@ft.dk

Erhvervsordfører for Liberal Alliance, May-Britt Kattrup, 6162 4574, may-britt.kattrup@ft.dk

Finansordfører for Radikale Venstre, Martin Lidegaard, 3337 4716, martin.lidegaard@ft.dk

Medlem af Erhvervsudvalget for Socialdemokratiet, Morten Bødskov, 6162 4054, morten.bodskov@ft.dk

Erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, Hans Kristian Skibby, 6162 4231, hans.skibby@ft.dk

Erhvervsordfører for SF, Lisbeth Bech Poulsen, 3337 4428, lisbeth.poulsen@ft.dk

Erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti, Anders Johansson, 6162 4762, anders.johansson@ft.dk