Fastsættelse af kravet til den kontracykliske kapitalbuffer for Danmark, Grønland og Færøerne for 2. kvartal 2019

Publiceret 25-06-2019

For 2. kvartal 2019 fastholdes den kontracykliske buffersats uændret på 1 pct. i Danmark.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.

Satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for Danmark fastsættes for 2. kvartal 2019 uændret til 1 pct.

For Grønland og på Færøerne fastsættes buffersatsen fortsat til 0 pct.

Det Systemiske Risikoråd henstillede den 26. marts 2019 til regeringen, at bufferen for Danmark for 2. kvartal 2019 øges med 0,5 procentpoint til 1,5 pct.

Ifølge § 12 i Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd er erhvervsministeren forpligtet til inden for tre måneder, det vil sige senest den 26. juni 2019, at følge henstillingen, eller forklare hvorfor henstillingen ikke følges.

Fungerende erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler:

”Som konsekvens af folketingsvalget den 5. juni 2019 er den parlamentariske situation ændret, og regeringen fungerer nu i henhold til grundloven som forretningsministerium. Som fungerende erhvervsminister er jeg forpligtet til at udvise tilbageholdenhed med at træffe beslutninger, der ikke er fornødne til embedsforretningernes uforstyrrede førelse.

Det indebærer efter min opfattelse, at det bør være en ny regering ved erhvervsministeren, der tager stilling til, om satsen for den kontracykliske kapitalbuffer skal øges i henhold til Rådets henstilling.

Det har jeg i dag meddelt Det Systemiske Risikoråds formand.”