Nyt lovforslag lægger op til at styrke borgernes retssikkerhed ved ekspropriation

Publiceret 03-10-2018

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har i dag fremsat forslag til ændring af planloven, hvor fokus blandt andet er på at styrke borgernes retssikkerhed ved kommunal ekspropriation.

De foreslåede ændringer er en opfølgning på Ekspropriationsudvalgets betænkning, der blev afleveret til erhvervsministeren i juni måned, og som pegede på muligheder for og konsekvenser ved at forbedre borgerens retssikkerhed ved kommunal ekspropriation efter planloven.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

Den private ejendomsret er en helt fundamental ret i vores samfund, og ekspropriation hører derfor til blandt de største indgreb, man som offentlig myndighed kan gribe til i forhold til borgerne næst efter frihedsberøvelse. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi allerede nu kan følge op på de første af Ekspropriationsudvalgets anbefalinger og give borgerne en større retssikkerhed ved ekspropriation efter planloven.”

Lovforslaget skal styrke borgernes retssikkerhed ved at:

  • Det skrives direkte ind i planloven, at ekspropriation kun må foretages til fordel for almene samfundsinteresser, som det også fremgår af grundloven.
  • Der indføres en tidsfrist i planloven, så en lokalplan kun kan danne grundlag for ekspropriation op til 5 år efter dens offentliggørelse.
  • Det bliver et krav, at redegørelsen, der ledsager en lokalplan, skal indeholde oplysninger om, at den endelige lokalplan kan danne grundlag for ekspropriation. Borgerne får derfor mulighed for at se i redegørelsen, om der er risiko for ekspropriation.

I lovforslaget lægger regeringen op til, at de nye regler skal træde i kraft den 1. januar 2019.

Læs forslag til ændring af planloven her.

Læs hele Ekspropriationsudvalgets betænkning her.

Fakta: Kommunal ekspropriation efter planloven

Kommunalbestyrelserne vedtager lokalplaner, der regulerer anvendelsen af arealer inden for planens område. Lokalplanen skal ledsages af en redegørelse, der forklarer, hvad planen går ud på.

En endeligt vedtaget og offentliggjort lokalplan kan danne grundlag for ekspropriation af en ejendom, hvis en række betingelser er opfyldt.

  • Ekspropriationen skal være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
  • Ekspropriationen skal være både nødvendig og tidsmæssig aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet, så den er i overensstemmelse med grundlovens krav om, at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden, hvor hensynet til almenvellet kræver det.
  • Indgrebet over for ejeren af ejendommen skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen.

For yderligere oplysninger kontakt: 

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Ditte Vibe Petersen, divipe@em.dk, tlf.: 91 33 70 97.