Fastsættelse af den kontracykliske buffer for 1. kvartal 2018

Publiceret 14-03-2018

For 1. kvartal 2018 fastsættes den kontracykliske buffersats til 0,5 pct. i Danmark.

Det Systemiske Risikoråd (Rådet) henstillede den 20. december 2017 til regeringen, at den kontracykliske buffersats for 1. kvartal 2018 i Danmark sættes til 0,5 pct. med virkning fra den 31. marts 2019. Det er denne henstilling, regeringen nu følger.

Regeringen ønsker at understøtte en stabil udvikling i dansk økonomi. Regeringen vil derfor bede penge- og realkreditinstitutter om at sætte lidt mere kapital til side nu, hvor det går godt i dansk økonomi, som institutterne vil kunne tære på, hvis økonomien på et tidspunkt vender. Det sker konkret ved, at regeringen aktiverer den kontracykliske kapitalbuffer til et niveau på 0,5 pct.

Erhvervsminister, Brian Mikkelsen:

”Regeringen følger Det Systemiske Risikoråds henstilling om at sætte den kontracykliske buffer til 0,5 pct. Det er ikke et usædvanligt skridt, vi tager i Danmark ved at aktivere bufferen. En række af vores nabolande, f.eks. UK, Sverige og Norge, har allerede aktiveret den kontracykliske buffer.

Regeringen er opmærksom på, at der allerede er stillet mange krav til institutterne siden den finansielle krise. Bufferen adskiller sig fra andre krav ved at være et instrument, som kun aktiveres midlertidigt. Formålet med bufferen er, at penge- og realkreditinstitutter lægger til side, når det går godt i økonomien. Til gengæld kan vi frigive bufferen til at holde gang i kreditinstitutternes udlån, hvis konjunkturerne vender.

Regeringen har noteret sig, at Rådet inden for det kommende år forventer at henstille om at forhøje bufferen yderligere. Regeringen vil, hvis der kommer en henstilling om yderligere forhøjelser af bufferen, vurdere udviklingen i blandt andet kreditgivningen. Aktuelt peger udviklingen ikke på, at der vil være behov for at øge kravet.

Derudover lægger regeringen vægt på at se bufferen i sammenhæng med øvrige kapitalkrav. Aktuelt forventes der ikke et tidsmæssigt sammenfald mellem implementeringen af det kontracykliske bufferkrav og EU-implementeringen af Baselkravene. Hvis det mod forventning skulle blive tilfældet, vil regeringen genoverveje bufferens størrelse. Regeringen kan til enhver tid frigive bufferen med øjeblikkelig virkning, hvis det skulle blive aktuelt.”

Det er vurderingen, at kravet ikke vil påvirke den aktuelle økonomiske udvikling. De fleste institutter har allerede i dag tilstrækkelig kapital til at leve op til kravet.

Regeringen overvejer løbende de eksisterende og kommende krav, kreditinstitutterne stilles overfor, både nationalt og internationalt, og om disse krav er afstemt i forhold til at sikre en fornuftig og stabil kreditgivning til gavn for boligejere og virksomheder. Regeringen vil løbende vurdere, om balancen er rigtig.

I Grønland og på Færøerne fastsættes buffersatsen til 0 pct. Fastsættelsen af buffersatsen for Grønland og Færøerne sker bl.a. på baggrund af, at Rådet har anbefalet, at buffersatserne fortsat bør være 0 pct. 

Pressehenvendelser: 

Ledende presserådgiver Rasmus Holm Thomsen tlf.: 91 39 94 55 / rht@em.dk