Fælles forståelse af styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats

Publiceret 23-05-2018

Regeringen og KL har nået en forståelse af, hvordan en styrket og mere enkel erhvervsfremmeindsats med stærk kommunal forankring skal tilrettelægges.

Danmark skal have et velfungerende og overskueligt erhvervsfremmesystem, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Regeringen og KL ønsker derfor et nyt og fokuseret erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne oplever et enklere erhvervsfremmesystem og med højere kvalitet i ydelserne og med kommunerne i en nøglerolle.

På den baggrund er regeringen og KL, som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2019, nået frem til en forståelse, der kan danne afsæt for de videre forhandlinger om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats mellem regeringen og Folketingets partier.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med den forståelse, som regeringen og KL i dag har opnået. Vi er således kommet et vigtigt skridt videre i at skabe et enklere erhvervsfremmesystem, hvor virksomhedernes behov står i centrum. Sammen med staten tager kommunerne ansvar for, at virksomhederne kommer til at opleve større kvalitet og relevans i ydelserne. Jeg ser nu frem til at bringe forståelsen fra KL med i de videre politiske forhandlinger om en kommende samlet erhvervsfremmeaftale.”

Forenklingsudvalget for erhvervsfremme kom i april 2018 med deres anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem. Udvalget pegede bl.a. på, at det nuværende system er uoverskueligt og med mange forskellige aktører, der hver især udbyder overlappende indsatser.  Der gør det svært for virksomhederne at finde rundt i.

Udgangspunktet i den fælles forståelse er således, at der bør ske en reduktion af antallet af politisk ansvarlige niveauer fra i dag tre til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Kommunerne skal således fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så virksomheder og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Kommunerne vil være den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet for mange virksomheder med mulighed for erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre.

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

”Det er vigtigt, at virksomhederne oplever et enklere og mere overskueligt erhvervsfremmesystem, som tager afsæt i virksomhedernes behov. Jeg er tilfreds med, at vi sammen med KL er nået til en fælles forståelse om at give erhvervsfremmeindsatsen en stærk kommunal forankring med op til ti Erhvervshuse og med fokus på virksomhedernes behov. Et mere enkelt system vil frigøre 100 millioner kroner, som regeringen er enige med KL om at bruge på borgernær velfærd i kommunerne.”

Formand for KL Jacob Bundsgaard udtaler:

“Jeg er meget tilfreds med, at vi er nået til en fælles forståelse om et nyt erhvervsfremmesystem, hvor antallet af politiske niveauer reduceres fra tre til to, og som er bygget op om et decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Vores fælles forståelse indebærer - og det har været et kardinalpunkt for KL i forhandlingerne – at kommunerne fortsat vil være den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet for virksomhederne og kan tilbyde erhvervsservice tilpasset lokale behov og prioriteter, herunder 1:1 vejledning.”

KL’s næstformand Martin Damm udtaler:

“Det er vigtigt, at det bliver et godt samarbejde mellem kommunerne og erhvervshusene og en god og meningsfuld sammenhæng mellem tilbuddene i systemet. Det sikrer vi ved, at de fem kommunekontaktråd (KKR) får en central rolle i forhold til erhvervshusene, som indebærer, at KKR skal udpege langt hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne og indgå resultatkontrakter. Jeg er også glad for, at forståelsen omfatter, at kommunerne sammen kan løfte vores centrale rolle i forhold til udvikling af stærke og attraktive destinationer i Danmark.”

Fakta

Hovedelementer i forståelsen mellem regeringen og KL:

  • Stærk kommunal forankring af erhvervsfremmesystemet.
  • Der etableres op til ti tværkommunale Erhvervshuse, der vil være stærke kompetencecentre for den specialiserede virksomhedsvejledning.
  • Erhvervshuse finansieres ved en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme, herunder væksthusene.
  • Der må ikke være overlap mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvis.
  • Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkelvis, vil blive nærmere beskrevet i en rammeaftale mellem regeringen og KL og fremgå af lov om erhvervsfremme.
  • Der etableres en ny og ambitiøs digital erhvervsfremmeplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om fx opstart.
  • En konsolidering af den kommunale turismefremmeindsats i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats, aftales mellem regeringen og KL.
  • Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale turismeprojekter i destinationsselskaberne.
  • Konsolideringen af kommunernes erhvervsfremmeopgaver vil kunne frigøre op til 100 mio. kr. årligt, som målrettes borgernær velfærd i kommunerne som led i aftale om kommunernes økonomi 2019.