Maksimalsatser ved finansiering af alment byggeri

Publiceret 29-06-2018

Under henvisning til § 345 a i lov om finansiel virksomhed godkendes følgende maksimalsatser for gebyrer ved udstedelse af lån med 100 pct. statsgaranti, jf. tabel 1 og 2:

Tabel 1
Maksimalsatser ved finansiering af nyt alment byggeri og renovering af alment byggeri med støtte fra Landsbyggefonden. Listen er udtømmende.

Gebyrer

Maksimalsats

Bidrag

0,27 pct. af pantebrevshovedstolen

Stiftelsesprovision

1 pct. af pantebrevshovedstolen

Lånesagsgebyr

5.000 kr. pr. lån

Aconto-gebyr

2.500 kr. pr. acontoudbetaling

Ændringsgebyr

1.000 kr. ved ændring af lånetilbud

Kursskæring

0 pct.

Profilskiftegebyr

0 kr.

Kurtage ved udbetaling af lån

0,15 pct. af kursværdien

 

Tabel 2
Maksimalsatser ved konvertering af eksisterende lån og kommende refinansieringer. Satserne gælder støttede almene lån og lån med støtte fra Landsbyggefonden. Listen er udtømmende.

Gebyrer

Maksimalsats

Bidrag

0,27 pct. af den oprindelige pantebrevshovedstol

Indfrielsesgebyr

300 kr. pr. lån

Lånesagsgebyr

5.000 kr. pr. lån

(dog 7.000 kr. pr. nyt lån, der erstatter flere eksisterende lån) 

Kurtage ved konvertering

0,15 pct. af kursværdien

Kursskæring ved refinansiering af rentetilpasningslån og enhver omlægning af lån

0,20 kurspoint

Gebyr for sagsekspedition vedr. tinglysning, rykning mv.

5.000 kr.

Godtgørelsesrente ved straksopsigelse

Fastsættes efter kreditinstitutternes normale vilkår

Fastkursaftaler ved optagelse af nyt lån

Fastsættes efter kreditinstitutternes normale vilkår

Disse maksimalsatser erstatter de tilsvarende satser, der blev fastsat i 1999. Maksimalsatserne skal ses i sammenhæng med de bekendtgørelser, der er udstedt den 28. juni 2018, som følge af at regeringen i november 2017 indgik en aftale med realkreditinstitutterne om den fremtidige finansiering af den almene boligsektor.

Disse bekendtgørelser kan findes her:
Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger.
Bekendtgørelse om betaling af differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden med 100 pct. statsgaranti.