Folketinget vedtager modernisering af stormflods- og stormfaldsloven

Publiceret 25-01-2018

En ny lov om stormflod og stormfald er i dag vedtaget. Loven giver boligejere og skovejere bedre dækning, hvis de rammes af stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Med den nye lov stiller vi fremover skadesramte bedre, når de rammes af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald. Med loven får boligejere bl.a. en hurtigere afklaring, en mere effektiv sagsbehandling og en bedre og mere overskuelig dækning. Ordningerne er således på en række punkter forbedret til glæde for de borgere, som er så uheldige at blive ramt af storm eller oversvømmelser. Dette er med til at skabe en større tryghed for de skadesramte, når de står i en katastrofesituation.”

Loven er stemt igennem Folketinget af et bredt flertal. Loven fremtidssikrer de tre ordninger, herunder i forhold til dækningsomfang, organisering og finansiering under hensyn til, at de fortsat skal være katastrofeordninger. Blandt andet sikrer loven, at boligejere får mulighed for at få erstattet løsøre i kældre, som er godkendt til beboelse. Derudover får nye skovejere i forbindelse med generationsskifte bedre mulighed for at træde ind i stormfaldsordningen.

Stormflods- og oversvømmelsesordningen bliver økonomisk mere robust ved, at der fremover skal opbygges en pulje på 500 millioner kroner. Puljen finansieres af de årlige bidrag, som alle med en brandforsikring automatisk betaler til.

Loven gennemfører anbefalingerne fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Udvalget blev nedsat efter stormen Bodil, der forårsagede omfattende skader i hele Danmark i december 2013.

Stormflods-, oversvømmelses og stormfaldsordningerne er katastrofeerstatningsordninger, som reguleres af lov om stormflod og stormfald. Ordningerne kommer i brug i tilfælde af stormflod, oversvømmelser fra vandløb og søer og stormfald. Stormrådet afgør, om en hændelse er dækket af loven.

Loven træder i kraft 1. juli 2018.

Læs nærmere om loven Lov om stormflod og stormfald

Kontaktperson: Rasmus Holm Thomsen: 91 39 94 55 / rht@em.dk.

Fakta: De vigtigste ændringer i lov om stormflod og stormfald

Boligejere

  • Boligejere får fremover mulighed for at få erstattet løsøre i kældre godkendt til beboelse.
  • Selvrisikoen for udgifterne til at begrænse skaderne efter oversvømmelse og stormflod afskaffes. Tidligere var den typisk 5 procent af omkostningerne til fx bortpumpning af vand, affugtning m.v.
  • Der indføres klageadgang for sager om oversvømmelser fra vandløb og søer. Tidligere afgjorde Stormrådet sagerne, og der var ingen ankemulighed. Fremover skal forsikringsselskaberne behandle sagerne, og de kan ankes til Stormrådet.

Skovejere:

  • Ved generationsskifte bliver det muligt at tegne en stormfaldsforsikring, selv om den tidligere ejer har fravalgt det.
  • Ved opgørelse af skade efter væltede træer bortfalder reglen om, at 1/60 af arealet skal fratrækkes.
  • Kravet om at skovejer skal opretholde sin basisforsikring i 15 år efter, at der er udbetalt tilskud fra stormfaldsordningen, bortfalder
  • En række tilskudsmuligheder, der ikke har været anvendt i praksis, bortfalder
  • Tilskudsmodellen ændres, så den fremover er målrettet etablering af mere robuste skove