23,6 mio. kr. til landdistriktsudvikling

Publiceret 15-01-2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har fastlagt fordelingen af Landdistriktspuljens midler, og indbyder nu til årets første ansøgningsrunde.

Landdistriktspuljen har til formål at skabe udvikling og ny aktivitet i landdistrikterne og på de små øer. Af puljens 23,6 mio. kr. har erhvervsministeren besluttet at udbyde 18,45 mio. kr. til projekter rundt omkring i hele landet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Landdistriktspuljen yder tilskud til udvikling i de danske landdistrikter. Der er dels øremærkede midler til vigtige aktører, som gør en forskel for landdistrikterne, og dels tilskud til projekter efter ansøgning ved åbne ansøgningsrunder. Her kan alle byde ind. Jeg ser frem til at få pengene ud at arbejde for landdistrikterne igennem nye projekter.” 

Årets første ansøgningsrunde er åben for tre typer projekter: Forsøgsprojekter, forsknings- og informationsprojekter samt projekter på de små øer.

Ansøgninger skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 15. marts kl. 12.00.

Der er i første runde afsat 2,5 mio. kr. til at støtte projekter, der har betydning for sikring og forbedring af levevilkårene i de 27 små øsamfund.

5,4 mio. kr. er målrettet forsøgsprojekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne. Heraf prioriteres 2/3 af midlerne inden for temaet ”Nye veje til service, erhverv og velfærd – afprøvning af nye samarbejdsformer mellem erhvervsliv, civilsamfund og offentlige aktører”.

Til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, er der afsat 3 mio. kr., 1 mio. kr. mere end i 2017, inden for temaet ”Fremtidens arbejdsmarked i landdistriktsperspektiv”.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Det ligger mig meget på sinde, at der skal være gode vilkår for at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i hele landet. Små og store virksomheder skal stortrives også i vores mindre byer og i landdistrikterne. Med Landdistriktspuljens midler til forskning og information sætter vi nu fokus på muligheder og udfordringer med fremtidens arbejdsmarked i landdistrikterne. Jeg har valgt at afsætte 1 mio. kr. mere i 2018 til denne projekttype i forhold til sidste år. Jeg er sikker på, at dette er til glæde og gavn for de mange driftige erhvervsfolk, der med deres daglige virke er med til at sikre, at der er noget at leve af i hele landet.”

Landdistriktspuljen støtter desuden tre organisationer, som gør et kæmpe stykke arbejde for udvikling af landdistrikterne og udbredelsen af viden om denne udvikling og de mange gode historier i landdistrikterne.

Det gælder Sammenslutningen af Danske Småøer, der er interesseorganisation for de 27 danske småøer, interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd, der varetager fælles opgaver og interesser for landdistrikter og yderområder, og slutteligt Food Organisation of Denmark, som er et offentligt-privat partnerskab, der leverer en målrettet indsats for fødevare- og turisterhvervene i landdistrikterne.

Støtten til Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer øges i år med 300.000 kr. til 1,5 mio. kr. til begge organisationer. Begge organisationer leverer et vigtigt stykke arbejde for udviklingen af landdistrikterne.

Endelig bakker erhvervsministeren op om landdistriktsforskningen med 150.000 kr. i tilskud til den nordiske konference ”The 5th Nordic Conference for Rural Research”, som bliver afviklet af Syddansk Universitet og Københavns Universitet i Vingsted i midten af maj i år.

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) eller på landdistriktspulje@erst.dk

Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde vil åbne til sommer og få ansøgningsfrist i efteråret. Anden runde vil indbyde til ansøgninger om støtte til forsøgsprojekter og projekter på de små øer.