Regeringen gennemfører nye forenklingsforslag fra Virksomhedsforum

Publiceret 30-03-2017

Regeringen svarer nu Virksomhedsforum for Enklere Regler på en række forslag til regelforenklinger inden for bl.a. byggebranchen.

Virksomhedsforum for Enklere Regler indsender flere gange årligt forslag til regelforenklinger, som skal gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen har nu taget stilling til 17 forslag, hvoraf 82 pct. af forslagene gennemføres helt eller delvist.

De forslag, som besvares i denne omgang, vedrører primært byggebranchen. Blandt andet vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu uddybe vejledningen vedrørende udbudsloven i forhold til ordregivers mulighed for at henvise til bestemte fabrikater, så uklarheder omkring udbudsloven ikke fører til uhensigtsmæssige og dyrere løsninger i de offentlige byggerier.

Der vil også blive igangsat et arbejde, i Trafik- og Byggestyrelsen, med at tydeliggøre de lovmæssige rammer for handel med og anvendelse af genbrugte byggematerialer, så det kan blive nemmere at arbejde med cirkulær økonomi inden for byggebranchen.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, 91 39 94 07

Bedre information til virksomheder omkring udbetalinger fra Udbetaling Danmark (forslag nr. 576)

Løsning: På udbetalingsmeddelelsen kan arbejdsgivere få en udbetalingsspecifikation med cpr.nr. mv. I det kommende barselssystem vil det kunne fremgå hvilken borger, refusionen omhandler.
 
NemRefusion: Flere sygeperioder i samme refusionsbillede (forslag nr. 578)
Løsning: I forbindelse med det nye sygedagpengesystem i kommunerne vil regeringen tage kontakt til KL/KOMBIT for at sikre, at flere fravær kan medtages i samme indberetning.
Forenkling af den europæiske standardudbudsskabelon, ESPD (forslag nr. 582)
Løsning: Regeringen vil bl.a. arbejde for forenkling af ESDP’et på EU-niveau.
 
Uklarhed om krav til offentlige udbud giver uhensigtsmæssige og dyrere løsninger i de offentlige bygninger (forslag nr. 583)
Løsning: Der ses på, om der kan udarbejdes flere praktiske eksempler, som kan skabe klarhed over, hvornår undtagelsesbestemmelsen til anførelse af bestemte fabrikater i udbudsloven kan anvendes.
 
Opstilling af væsentlighedskriterier ved arkæologiske fund (forslag nr. 586)
Løsning: Der findes allerede væsentlighedskritierier, som er offentligt tilgængelige, og som anvendes til at definere hvilke fortidsminder der er væsentlige. 
 
Ændring af Naturbeskyttelsesloven (forslag nr. 587)
Løsning: I forbindelse med Naturpakken fra maj 2016 indgår, at genopdyrkningsretten udvides, så der ikke er nogen tidsmæssig begrænsning på genopdyrkningsretten.
 
Entydig definition ved kategorisering af jord – kategoridefinition jf. Jord-flytningsbekendtgørelsen (forslag nr. 590)
Løsning: Regeringen har igangsat et projekt, som bl.a. skal kortlægge jordstrømme og se på mulighederne for forenkling af reglerne.
 
Ensartet behandling af tilladelser til jordflytning (forslag nr. 591)
Løsning: Regeringen har igangsat et projekt om jordstrømme, hvor der bl.a. ses på muligheden for at anvende fast skema til at anmelde jordflytning.
 
Nedetid på kvartal- og halvårsmoms-indberetninger (forslag nr. 594)
Løsning: SKAT arbejder løbende på at sikre driftsstabilitet, og bl.a. anvendes kø-funktion ved store momsfrister. Der har ikke været nedetider ved seneste store frist.  
 
Ens frister for indsendelse af selvangivelse (forslag nr. 595)
Løsning: Langt de fleste virksomheder har allerede 6 måneders frist for indlevering af selvangivelse. Derudover vil den nye skattekontrollov give andre virksomheder 5 måneders frist.
 
Afvigelser fra AB-systemet giver øgede byggeomkostninger (forslag nr. 598)
Løsning: Der er igangsat en revision af AB-systemet. I den forbindelse vil der også blive set på, at der for offentlige bygherrer indføres ”følg eller forklar” omkring AB-systemet.
Klarhed om regler for handel og anvendelse af genbrugte byggematerialer (forslag nr. 602)
Løsning: Regeringen vil drøfte en tydeliggørelse af reglerne med branchen. Derudover lancereres et partnerskab, som skal identificere fælles løsninger og afklare regler for genbrugte byggevarer.
 
Forenkling af kravene til syn af entreprenørmaskiner, der er registreret i køretøjsregisteret (forslag nr. 603)
Løsning: Krav til syn forenkles ved, at bekendtgørelse om godkendelse ophæves, hvormed det årlige syn kan undlades.
 
Tydeliggør muligheden for ikke at besvare et spørgsmål ved indberetning til Danmarks Statistik (forslag nr. 593)
Løsning: Danmarks Statistik vil sikre, at muligheden for ikke at besvare spørgsmål fremgår tydeligt i vejledningsmaterialet.