Hjælp til udsatte skal være god forretning

Publiceret 27-03-2017

Nyt partnerskab skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe vækst og beskæftigelse af udsatte ledige. Samtidig skal projektet bane vej for, at kommunerne kan bruge nye finansieringsmekanismer til deres sociale indsatser. Partnerskabet – som er søsat af Den Sociale Kapitalfond sammen med Erhvervsministeriet og en række fonde og kommuner - kan blive en god forretning for kommunerne.

Over 400.000 udsatte danskere er i disse år udenfor arbejdsmarkedet og mellem 7–8 procent af en ungdomsårgang kommer hverken i job eller i uddannelse[i]. Det har store omkostninger for den enkelte og for det danske samfund. Hvis udfordringen skal løses, skal der ansættes flere udsatte ledige i de danske virksomheder, og tidligere har man i Den Sociale Kapitalfond oplevet stor succes med målrettede vækstprogrammer for virksomheder, der gerne vil tage et særligt socialt ansvar.

Den erfaring danner udgangspunkt for det nye projektet ”Vækst med social bundlinje”, som lanceres i dag. Det nye partnerskab afprøver om metoden med ”sociale vækstprogrammer” på kommunalt plan kan bruges til at koble vækst og social ansvarlighed. Samtidig tester partnerskabet om indsatsen kan sættes på investeringsformel – en såkaldt ”Payment by Results” mekanisme – hvor det offentlige betaler for resultaterne (fx antal udsatte/unge i job) frem for indsatsen.  Metoden er afprøvet i bl.a. USA, Storbritannien og Finland med store perspektiver. I Danmark er det imidlertid første gang at den bliver afprøvet i praksis.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) lægger vægt på, at partnerskabet handler om, at gøre vækst til motoren der driver den sociale inklusion:

- Det særligt spændende ved det her projekt er, at det starter med økonomisk vækst. Partnerskabet skal hjælpe små- og mellemstore virksomheder til at vokse og derigennem skabe plads til udsatte på arbejdsmarkedet. De bliver altså et positivt bidrag til virksomhederne – og ikke en byrde eller noget, som virksomhederne påtager sig af pligt. At vi samtidig får testet, om vi kan få endnu mere ud af skattekronerne, er en ekstra gevinst oveni den værdi det vil medføre for den enkelte og for samfundet, siger erhvervsministeren.

- Vi har taget initiativ til partnerskabet, fordi det er utroligt vigtigt, vi bliver bedre til at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Det kræver at vi kombinerer erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen på nye måder – og at vi udvikler nye måder at finansiere sociale initiativer på, hvor vi ser indsatsen for udsatte ledige som en investering frem for som en udgift. Det skal partnerskabet bidrage til, lyder det fra Gurli Martinussen, som er direktør i TrygFonden, der har bidraget med en del af de mellem 11 og 14 mio., som foreløbig udgør finansieringen.

Også i kommunerne er der stor opbakning til projektet:

- Projektets tilgang er helt i tråd med den måde, vi som kommune er i gang med at nytænke vores beskæftigelsesindsats. Vi skal have meget mere fokus på at understøtte virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Som kommune har vi ansvaret for både beskæftigelse, erhverv og uddannelse og det skal vi blive langt bedre til at sammentænke, udtaler Laura Lindahl, rådmand (LA) i Frederiksberg Kommune 

En af rollemodellerne for projektet er Temashop.dk, hvor en fjerdedel af medarbejderne er tidligere udsatte samtidig med, at virksomheden har opnået gazelle-vækstrater. Når det nye partnerskab i dag lanceres i Kolding, er Temashops direktør Daniel Andersen med.  

Temashop.dk er langt fra alene om at koble vækst med social inklusion. Siden 2011 har Den Sociale Kapitalfond, sammen med TrygFonden, VELUX FONDEN og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hjulpet 60 virksomheder til at vokse og skabe beskæftigelse til udsatte ledige gennem blandt andet målrettede vækstprogrammer. Hidtil har programmerne været landsdækkende, men erfaringerne peger på at metoden kan være en rigtigt god investering for de enkelte kommuner, fordi besparelserne på overførselsindkomster overstiger omkostningerne til at drive programmerne.

Birgitte Frost Mathiesen, programdirektør i Den Sociale Kapitalfond, 28 49 00 80, bfm@socialkapitalfond.dk

Sara Ringgaard Price, presserådgiver i Erhvervsministeriet, 91 39 94 07, srp@em.dk

Britt Wendelboe, programdirektør i TrygFonden, 45 26 083 2, bw@trygfondend.dk

Sine Egede, chef socialområdet i Bikubenfonden, 33 77 93 86, se@bikubenfonden.dk

Nanna Callisen Bang, souschef og programansvarlig i Tuborgfondet, 31 20 13 24, ncb@tuborgfondet.dk

Projektet ”Vækst med social bundlinje – Payment by Results” er et partnerskab mellem Den Sociale Kapitalfond i samarbejde med TrygFonden, Bikubenfonden, Tuborgfondet og Markedsmodningsfonden under Erhvervsministeriet samt op til 10 kommuner: Foreløbigt deltager Frederiksberg, Gladsaxe, Herning, Ikast-Brande, Kolding og Rudersdal – og flere forventes at tilslutte sig partnerskabet i de kommende måneder.

Formålet er at få flere udsatte mennesker ind i arbejdsfællesskabet og bane vejen for nye og bæredygtige betalings- og finansieringsmekanismer af velfærdsydelser i Danmark. Partnerskabet bygger på Den Sociale Kapitalfonds erfaringer med at gennemføre målrettede sociale vækstprogrammer for indtil videre 52 sociale virksomheder. Projektet tester følgende:

Payment by Results betyder, at en opdragsgiver, fx det offentlige, indgår en aftale med en aktør om at udføre en given service eller indsats, hvor betalingen til aktøren er baseret på aktørens resultater og ikke på aktørens aktiviteter.

En del af den besparelse, som kommunen opnår ved eksempelvis at flytte udsatte ledige til beskæftigelse, bliver brugt på at betale de aktører, som er succesfulde med deres indsats og skaber resultater.

Payment by Results modellen danner grundlag for såkaldte ”sociale obligationer”. Sociale obligationer er en måde at tiltrække risikovillig kapital til offentlige projekter, hvor private investorer påtager sig den fulde økonomiske risiko, og den offentlige myndighed først betaler, når resultaterne er påvist. Virksomheder, fonde eller andre kan med andre ord investere i at hjælpe udsatte – og hvis indsatsen virker, giver investeringen afkast. Hvis erfaringerne med Payment by Results viser sig positive, kan dette blive næste skridt.

På internationalt plan har en række lande allerede siden 2010[1] etableret nye betalings- og finansieringsmekanismer i form af Payment by Results og Social Impact Bonds (sociale obligationer)[2]. I Danmark er der endnu ikke introduceret hverken Payment by Results betalingsmekanismer eller Social Impact Bonds finansieringsmekanisme i koblingen mellem erhverv og beskæftigelse. Således er projektet det første af sin art i Danmark.

Den Sociale Kapitalfond er etableret af TrygFonden på initiativ af direktør Lars Jannick Johansen i 2011. Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale investeringsfond. Den anvender donerede og bevilligede midler til at investere kapital og kompetencer i sociale virksomheder, der giver mennesker i en udsat situation mulighed for at realisere deres potentiale. Alle afkast geninvesteres. Fonden fokuserer særligt på at hjælpe danske virksomheder med at forene social og forretningsmæssig succes og skabe vækst, der giver nye muligheder for at udsatte mennesker med fysiske, psykiske eller sociale barrierer for at deltage på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet, i form af bl.a.  beskæftigelse samt opkvalificerings- og uddannelsesmuligheder på et økonomisk bæredygtigt grundlag.  EY, Accura og Accenture er fondens kompetencepartnere.

Fonden har siden etableringen testet, hvad der er de optimale indsatsområder ift. at skabe nye muligheder for udsatte mennesker i sociale virksomheder:

Resultaterne hidtil omfatter bl.a.:

Læs mere på www.densocialekapitalfond.dk

I pilotprojektet deltager pt. seks kommuner. Det er Kolding, Ikast-Brande, Herning, Frederiksberg, Gladsaxe, og Rudersdal, der skal være med i pilotprojektet fra 2017-19. Der optages yderligere 2-4 kommuner i projektet i løbet af første halvår i 2017.

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere på www.trygfonden.dk.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, hvis afkast går til sociale og kulturelle formål, som er til gavn for samfundet. Fonden anvender ca. 70 millioner kroner om året til filantropisk arbejde i hele Kongeriget Danmark – dvs. Danmark, Grønland og Færøerne. Læs mere på www.bikubenfonden.dk.

Tuborgfondet er en almennyttig fond der årligt investerer ca. 40 mio. kroner i udvikling af fællesskaber til gavn for det enkelte menneske, dansk erhvervsliv og samfundet som helhed. Fondet har særligt fokus på at styrke unge menneskers stemme og deltagelse i samfundets forskellige fællesskaber, herunder på arbejdsmarkedet. Læs mere på www.tuborgfondet.dk

Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv mv. Læs mere på www.markedsmodningsfonden.dk.

1. Bl.a. i Storbritannien og efterfølgende i USA. I alt er der lavet 60 eksempler på SIBs. I Norden blev den første SIB introduceret i Finland i 2015.

2. Sociale obligationer er en måde at tiltrække risikovillig kapital til offentlige projekter. Ved brug af sociale obligationer påtager (private) investorer sig den fulde økonomiske risiko og den offentlige myndighed betaler kun for reelle, beviselige resultater.

ii. Per 31/12 2016. En virksomhed er genganger fra acceleratorprogram og investeringsporteføljen

iii. Omfatter 44 virksomheder per 31/12 2015