Regelforenklinger gennemføres til gavn for ikke mindst turismen

Publiceret 09-06-2017

Regeringen har netop behandlet 40 forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler. I alt gennemføres 33 af de foreslåede forslag til regelforenklinger helt eller delvist, hvoraf de fleste forslag særligt vedrører turismeerhvervet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Vi gennemfører nu endnu en række forslag fra Virksomhedsforum, som først og fremmest gør det lettere og billigere at drive turismevirksomhed i Danmark. Turismen i Danmark spiller en stor rolle i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i hele landet. Som erhvervsminister er det derfor vigtigt for mig, at vi får rammerne i orden, så vores turismevirksomheder kan fokusere på at drive forretning frem for at bruge unødvendige kræfter på dobbeltarbejde og administrativt bøvl.”

På Virksomhedsforums opfordring vil regeringen blandt andet finde en løsning, så virksomheder fremadrettet slipper for dobbeltindberetninger for krydstogtturister. Person-, visum- og rejseoplysninger om samtlige krydstogtturister, som besøger Danmark, skal i dag både indrapporteres via IT-systemet SafeSeaNet samt ved at sende oplysningerne direkte til politiet. Nu skal der findes en løsning, så politiet kan tilgå de relevante oplysninger i SafeSeaNet.  Gennemførslen af dette forslag glæder blandt andet SDK Shipping: 

Director for Cruise Henning Schou fra SDK Shipping:

”Med ændringen afskaffer regeringen unødvendigt dobbeltarbejde, så vi ikke længere skal indberette de samme passageroplysninger til både SafeSeaNet og politiet. Det betyder, vi i stedet kan bruge vores tid på at servicere krydstogtsskibene og rederierne. Den danske krydstogtsindustri oplever i disse år en stigende konkurrence fra andre havne rundt om Østersøen. Det er derfor positivt, at regeringen har taget initiativ til at gøre op med bøvlet, så vi kan fokusere på at udvikle forretningen og tiltrække flere turister til landet.”

Til gavn for lystbådsturismen gennemføres endvidere et forslag om, at hæve grænsen for, hvornår lystfartøjer kan tinglyses digitalt i person- og bilbogen til 20 BT. I dag er det kun lystfartøjer under 5 BT, som kan tinglyses digitalt i person- og bilbogen, mens lystfartøjer over 5 BT skal tinglyses manuelt i skibsregisteret, hvilket kan være en kompliceret og langsommelig proces.

Alle forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler samt regeringens svar kan ses på www.enklereregler.dk.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, tlf. 91 39 94 07

CVR og Selskabsnavn på alle henvendelser fra Erhvervsstyrelsen

Løsning: Erhvervsstyrelsen vil fremover oplyse selskabsnavn og CVR nr. på hhv. kvitteringsmails, regninger og evt. rykkere således, at det bliver lettere og hurtigere for virksomhederne at sammenholde ændringer i CVR-registret med regninger og evt. rykkere på disse ændringer. 

Omdefinér dele af Københavns Havn, så det ikke er åbent hav

Løsning: Det gøres muligt at besejle Oceankaj (krydstogtsterminalen i Nordhavn) med mindre passagerskibe i sommerhalvåret. Det vil bidrage til at aflaste vejnettet, mindske forsinkelser, skabe nye forretningsmuligheder og være med til at styrke Københavns position som en attraktiv krydstogtsdestination. 

Løsning: Det gøres muligt digitalt at tinglyse lystfartøjer i person- og bilbogen (op til 20 BT). 

Løbende tilpasning af Næste generation Digital Post

Løsning: Ifm. udbuddet af Næste generation af Digital Post etableres en model for systematisk opsamling af feedback, og der afsættes ressourcer til tilretning og udvikling af nye funktionaliteter i hele driftsfasen. Udbuddet er sammensat, så Digitaliseringsstyrelsen får et tættere ejerskab og en bedre mulighed for hurtigere og løbende at ændre og tilpasse til brugernes behov.

Løsning: Den digitale løsning SafeSeaNet tilpasses, så den bedre kan anvendes til registrering af krydstogtsturister, hvorved krydstogtsskibene undgår dobbeltregistrering af person-, visum- og rejseoplysninger både i SafeSeaNet og hos politiet. 

Løsning: Det er allerede muligt i dag at få oplyst i emnefeltet, hvilke person/medarbejder børneattester i E-boks vedrører. Rigspolitiet vil dog i lyset af forslaget sørge for, at dette fremgår tydeligt i både vejledningen og hjemmesiden for bestilling af børneattester. 

Løsning: Regeringen har gennemført en kortlægningskampagne om brug af planter, svampe m.m. hos restauranter og mindre producenter. Fødevarestyrelsen gennemgår nu resultaterne med henblik på at fremme nye fødevarer ved understøttelse af brugen af nye ingredienser indenfor gastronomi og fødevarefremstilling i Danmark. Listen forventes offentliggjort ultimo marts 2018. 

Løsning: Regeringen fastsætter nu mål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 4 uger for ansøgning om byggetilladelse på forurenet jord, hvilket betyder, at byggeriet hurtigere kan gå i gang. 

Løsning: Når veterinærmyndighederne i dag tilbageholder fødevarer, udsteder de en kvitteringsblanket på dansk. Det er særligt problematisk for krydstogsskibe, da besætningen typisk ikke forstår dansk. Derfor vil Veterinærmyndighederne udarbejde en tosproget kvitteringsblanket (dansk/engelsk). 

Løsning: Når fødevarer skal fragtes ombord på et skib i international fart, skal der udstedes et provianteringscertifikat på dansk. Certifikatet skal dokumentere, at fødevarerne er kommet ombord på skibet. Regeringen vil udarbejde en tosproget (dansk/engelsk) model af provianteringscertifikatet, som gør det lettere for bl.a. krydstogsskibe at forstå indholdet af certifikatet. 

Løsning: Regeringen undersøger muligheden for at forenkle håndhævelsen af dokumentationskravene vedr. begrænsning af detailhandlens salg af animalske produkter til øvrige detailvirksomheder. Dette skal ske for at gøre det nemmere for detailvirksomheder at sælge animalske fødevarer til andre detailvirksomheder. 

Løsning: Der er i dag ca. 200.000 virksomheder, som skal anvende SKAT’s system eIndkomst til indberetning af løn- og ansættelsesoplysninger. Regeringen vil gøre det muligt at uploade filer i eIndkomst i forskellige filformater, end det er tilfældet i dag. Det skal sikre, at virksomhederne ikke bruger unødig tid på at konvertere filer fra et format til et andet. 

Løsning: Krydstogtskibe får mulighed for at kvittere for toldfri varer på én samlet følgeseddel, hvor samtlige oplysninger fremgår. Dette er modsat i dag, hvor der skal kvittereres på en række dokumenter. 

Løsning: Der foretages hvert år tusindvis af mindre gravninger fra offentlig vej og til private grunde, som drejer sig om etablering af bedre bredbånd til borgere og virksomheder. Fremover får kommunerne mulighed for at undtage typer af gravearbejde og konkrete veje fra krav om ansøgning, der i stedet erstattes af en simpel anmeldelsesordning. Det vil fremme udrulningen af bredbånd. 

Løsning: Med forslag til Lov om betalinger (fremsat medio marts 2017) gives der mulighed for, at betalingsmodtagere kan vælge at afvise betalinger med kontanter i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 06.00. Dermed reducerer regeringen de administrative omkostninger forbundet med kontanthåndtering og giver samtidig detailhandlen mulighed for effektivt at fjerne et af de væsentligste incitamenter til at røve butikkerne, nemlig kontantbeholdninger.

Løsning: Fødevarekontrollen undlader allerede i dag at sanktionere visse bagateller, men fordi der er tale om omfattende og kompleks lovgivning, er det ikke muligt at opstille faste grænser for, hvornår en overtrædelse er bagatelagtig. Fødevarestyrelsen vil dog i 2017 opdatere sin kontrolvejledning.

Løsning: Naturstyrelsen vil fremover være mere opmærksomme på den del af sin allerede eksisterende vejledningsindsats, der vedrører virksomheders bekæmpelse af måger.

Løsning: Regeringen vil udarbejde en tilføjelse til vejledningen omkring udførelse af tilsyn og påbud og fremsende til kommunerne, således at det fremgår tydeligt, at kommunerne som udgangspunkt bør anvende en risikobaseret praksis. Dette forventes at nedbringe antallet af kontrolbesøg hos de campingpladser, som er gode til at efterleve reglerne.

Løsning: En del af de efterspurgte basisoplysninger indgår fra foråret 2017 i de notifikations SMS’er, som udsendes, og der vil løbende arbejdes på at forbedre denne service til erhvervslivet.

Løsning: Regeringen inddrager forslaget i udmøntningen af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, hvor der netop gennemføres analyser af brugernes behov og tekniske muligheder i forhold til digitale meddelelser fra det offentlige samt udvikles prototyper og løsninger frem til 2019. 

Løsning: Regeringen nedsætter et udvalg, som skal gennemgå reglerne på området. Dette sker med henblik på at undersøge, hvordan reglerne for handel med brugte genstande kan moderniseres, så det bliver muligt for forretningsdrivende at anvende digitale løsninger til dokumentation af deres køb og salg i stedet for manuelle bøger, som godkendes af politiet.

Løsning: Fødevarestyrelsen vil fortsat kræve, at der gøres en indsats for at undgå kontaminering, men vil gennem en løbende og god dialog med branchen på området arbejde for, at det bliver lettere for virksomhederne at efterleve reglerne på området.

Løsning: Regeringen vil have øget fokus på denne problemstilling i sin løbende dialog med erhvervslivet om, hvordan festivaler o. lign. kan udnytte de muligheder der er for, at salgsboder kan tage genbrugsbægre retur uden, at der gås på kompromis med kontamineringsrisici.

Løsning: Mange svømmeanlæg har i dag installeret digitale monitoreringssystemer til at overvåge badevandskvaliteten. Regeringen mener, det fortsat er nødvendigt at kalibrere måleinstrumenterne ved løbende sikkerhedstjek med manuelle udførte. Regeringen vil dog i sin vejledning til kommunerne om egenkontrol af badevand og myndighedskontrol udspecificere, at kommunen kan tage hensyn til det konkrete svømmebadsanlæg, når omfanget af den manuelle egenkontrol fastlægges.

Løsning: SKAT har igangsat et pilotprojekt, hvorefter varer til krydstogtsskibe i weekenden kan fremvises ved et toldekspeditionssted beliggende i Københavns Havn mhp. at dokumentere, at varen har forladt EU og ikke skal fortoldes. I dag kan dette kun ske i lufthavnen i weekenden, hvilken betyder, at ikke alle chaufører får det gjort, og at skibsmæglere derfor kan komme til at hæfte for tolden pga. manglende dokumentation.

Løsning: Med den politiske aftale om Danmark i Bedre Balance vil regeringen på sigt nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til under seks måneder samlet for de sager, der behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.

Løsning: Særligt mindre virksomheder i restaurationsbranchen oplever det som byrdefuldt at anmelde sager om voldelig adfærd i nattelivet. Rigspolitiet udarbejder i øjeblikket en digital anmeldelsesplatform for anmeldelse af hærværk og tyveri, der skal lette processen for både anmeldere og politiets sagsbehandling. Rigspolitiet vil, når der er indhentet erfaringer fra denne løsning, tage stilling til, om løsningen kan udbredes til andre områder. 

Løsning: Virksomheder med mange medarbejdere fra EU/EØS-lande oplever, at det er besværligt for medarbejderne at ansøge om opholdsbevis, bl.a. pga. lange ventetider og manglende digitale muligheder. Regeringen vil arbejde for en øget digitalisering, hvor det er muligt. Statsforvaltningen tilbyder allerede i dag fremmøde på virksomheder med flere udenlandske medarbejdere.

Løsning: Hotel- og restaurantionsbranchen oplever for lange sagsbehandlingstid ved udstedelse af skattepersonnummer til deres medarbejdere fra andre EU-lande, hvilket er særligt problematisk for de virksomheder, der benytter sig af udenlandsk arbejdskraft i højsæsonen. SKAT har i dag en sagsbehandlings på maks. 5 dage i 95 pct. af sagerne, men arbejder løbende målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiden, bl.a. ved at sætte folk på opgaven i peak-perioder.

Løsning: Virksomheder har i dag vanskeligt ved at finde kontaktoplysningerne til myndighederne, når de har brug for hjælp til indberetningssystemet NemRefusion. Regeringen vil, i dialog med kommunerne, der står for udbetalingerne via NemRefusion, se på om oplysningerne kan gøres nemmere tilgængelige.

Løsning: Det er allerede i dag muligt at bruge undertavler i forbindelse med lokale standsningsforbud, hvor ”af- og pålæsning tilladt” kan tilkendegives.  

Løsning: Der er allerede i dag mulighed for, at kommuner kan fastsætte lempeligere krav, når virksomheder har et tilb