Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads

Publiceret 07-06-2017

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018, der sikrer rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet og nytænkning af opgaveløsningen.

Regeringen har flere gange prioriteret ekstra midler til danskernes sundhed. Med aftalen sikres et løft på 0,5 mia. kr. i 2018 til en fortsat udvikling på sundhedsområdet. Hertil kommer, at regeringen på forhånd havde sikret et løft af sundhedsområdet på 110 mio. kr. i 2018.

De regionale investeringer på sundhedsområdet fastholdes på et historisk højt niveau på over 7 mia. kr., så blandt andet byggeriet af de nye supersygehuse kan realiseres efter planerne.

Med aftalen fastholdes det årlige produktivitetskrav på 2 pct. for blandt andet at sikre, at regionerne løbende udnytter mulighederne ved ny teknologi og nye behandlinger. Samtidig har regeringen med udspil til sammenhængsreform lanceret en samlet gennemgang af styringen på sundhedsområdet. Gennemgangen skal belyse, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og komme med forslag til en bedre styring fremadrettet.

"Vi har indgået en god aftale med Danske Regioner, som viser at regeringen atter har prioriteret sundhedsområdet højt. Det er vigtigt, at vi prioriterer et godt og trygt sundhedsvæsen. Aftalen bygger oven på de seneste års løft på kræftområdet. Det glæder mig også, at der er enighed om, at vi skal se på den nuværende styringsmodel for at sikre, at den både virker til gavn for høj produktivitet og høj kvalitet i sundhedsvæsenet,” siger finansminister Kristian Jensen.

Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om at gennemføre anbefalingerne fra lægedækningsudvalget, som skal sikre en bedre lægedækning i hele landet. Der er også enighed om, at alle relevante patienter skal have en patientansvarlig læge inden udgangen af 2019.

Parterne er endvidere enige om at arbejde for at udvikle styringen af psykiatrien med fokus på bedre sammenhæng for patienter med forløb på tværs af sektorer. Arbejdet skal også sikre bedre omkostningseffektivitet og ensartet kvalitet i behandlingen.

”Vi har fået et vigtigt ekstra løft på 500 mio. til sundhedsvæsnet, så jeg er meget tilfreds med den aftale, der er faldet på plads i dag. Den er til gavn for både psykiatriske og somatiske patienter. På det psykiatriske område har vi fokus på de nye pladser i psykiatrien til at hindre vold på botilbud, og på kræftområdet skal regionerne i 2018 i gang med at indfri målsætningen om, at 90 procent af alle kræftpatienter skal have en patientansvarlig læge i 2020,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Med aftalen er parterne enige om et ambitiøst analysearbejde af regionernes administration. Det skal skabe grundlag for at vende udviklingen med et stigende antal administrative medarbejdere.

”For mig og LA har det været afgørende at få regionernes administration sat under lup og se på, hvor vi kan effektivisere. Der er noget at komme efter i regionernes økonomi, det er mit klare indtryk. Med økonomiaftalen undersøger vi derfor, hvor regionernes administration kan effektiviseres, så vi kan frigøre penge til kerneopgaverne på sundhedsområdet. Vi vil have mindre administration og mere sundhed,” siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

Som led i sammenhængsreformen vil regeringen også drøfte med Danske Regioner, hvordan der kan sikres færre regler og mindre bureaukrati i det daglige arbejde. Parterne er også enige om at igangsætte analyser af mulighederne for tværgående og fælles løsninger, der kan skabe mere sammenhæng og kvalitet til gavn for borgere og virksomheder.

”Regeringen ønsker en styring og finansiering af sundhedsområdet, der sikrer kvalitet og værdi for patienterne og dermed mest mulig sundhed for pengene. Derfor er jeg glad for, at regionerne nu bakker op om og går ind i arbejdet med en styringsgennemgang, som vi har foreslået som led i Sammenhængsreformen. Jeg ser frem til arbejdet med at udvikle styringen i sundhedsvæsnet, så patienterne kan få bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb,” siger innovationsminister Sophie Løhde.

Regeringen og Danske Regioner er også enige om, at regionerne skal være med til at understøtte vækst og arbejdspladser i hele landet med fokus på områderne uden for de store byer.

”Regeringen ønsker et enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem til gavn for danske virksomheder. Derfor glæder det mig, at vi med aftalen slår fast, at den regionale erhvervsudvikling skal understøtte vækst og udvikling i hele Danmark. Vi vil forankre vores fælles indsatser i de vækstpartnerskaber, som forventes aftalt mellem regeringen og vækstfora i sommeren 2017. Det vil sikre større sammenhæng mellem den nationale og regionale erhvervsudvikling til gavn for virksomhederne,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.