Nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

Publiceret 20-02-2017

Regeringen har i januar 2017 fremsat lovforslaget om modernisering af planloven i Folketinget. Hensigten er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Lovforslaget følger op på aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet” fra juni 2016.

Med lovforslaget åbnes bl.a. mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, udlægge nye sommerhusområder og overføre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone.

Under forudsætning af, at lovforslaget vedtages med det foreslåede indhold, har erhvervsministeren allerede nu inviteret landets kystkommuner til at forberede sig på at ansøge om udpegning af udviklingsområder, udlæg af sommerhusområder samt overførsel af sommerhusområder til byzone med henblik på at disse kan indsendes med frist den 15. oktober 2017. Det forventes, at landsplandirektiv for udviklingsområder, udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder og overførsel af sommerhusområder til byzone kan udstedes senest i efteråret 2018.

Samtidig har ministeren sendt et påbud til kommunerne om at gennemgå alle reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophæve reservationer, der ikke er aktuelle. Fristen for at indsende redegørelser for hvilke arealreservationer, der ikke er aktuelle, samt hvornår de forventes ophævet, er den 15. juli 2017.

På baggrund af ovenstående etableres der mulighed for en ny forsøgsordning for kyst- og naturturisme i planloven mv. Aftalepartnerne vil efter oprydningen tage stilling til antallet af potentielle nye forsøgsprojekter (Mellem 0 og 15), idet ophævelsen af uaktuelle reservationer skal have et væsentligt større omfang end de nye forsøgsprojekter. Igangsættelse af nye potentielle forsøgsprojekter kræver enighed i forligskredsen.

Yderligere information: 

Brev om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære zoner

Brev om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen