Evaluering af de danske SIFI-regler

Publiceret 19-12-2017

Erhvervsministeriet har som følge af SIFI-aftalen i 2013 sammenlignet de danske bufferkrav til systemisk vigtige finansielle institutter med kravene i andre lande og denne sammenligning har ikke givet anledning til at ændre på bufferkravene. I forbindelse med vurderingen af SIFI-bufferkravene er modellen for udpegning af SIFI’er ligeledes evalueret og justeret, hvilket har ført til, at Spar Nord er blevet udpeget som ny SIFI.

Det følger af ”SIFI-aftalen” fra oktober 2013 (Aftale om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet, Bankpakke 6), at det er hensigten, at de danske SIFI-bufferkrav er på niveau med kravene i sammenlignelige europæiske lande. Det fremgår derudover af aftalen, at der senest i 2017 vil blive gjort status for slutniveauet for de danske SIFI-bufferkrav.

Erhvervsministeriet har på den baggrund sammenlignet de danske SIFI-bufferkrav med kravene i sammenlignelige lande. Det er vurderingen, at de danske SIFI-bufferkrav ikke afviger væsentligt fra SIFI-bufferkravene i de sammenlignelige lande, når der tages højde for SIFI-institutternes størrelse. Da danske krav fastholdes derfor på det nuværende niveau.

I forbindelse med vurderingen af SIFI-bufferkravene er modellen for udpegning af SIFI’er ligeledes evalueret. Det er i den forbindelse fundet hensigtsmæssigt at justere grænseværdien for indlån fra 5,0 pct. af sektorens samlede indlån til 3,0 pct. af sektorens samlede indlån. Justeringen sker for at sikre, at der vil blive udpeget de danske SIFI’er, som vurderes at være systemisk vigtige i Danmark. Justeringen vil betyde, at Spar Nord Bank A/S vil blive udpeget som SIFI.

Justering af grænseværdien for indlån vil kræve en lovændring, som forventes gennemført i 2018.

SIFI’er bliver i Danmark identificeret på baggrund af tre kriterier, hvor et institut skal overskride én af grænserne i to på hinanden følgende år for at blive identificeret som dansk SIFI. Ud over indlån bliver institutterne identificeret på baggrund balancens størrelse i forhold til BNP og udlån i forhold til sektorens samlede udlån.

Kontaktperson: Rasmus Holm Thomsen, 91 39 94 55, rht@em.dk