Regeringen vil styrke kyst- og klimasikring af Danmark

Publiceret 17-08-2017

Regeringen vil med en række nye initiativer gøre det lettere for borgere og kommuner at kystsikre og klimatilpasse ejendomme og udsatte områder.

De seneste år har Danmark flere gange været ramt af stormflod og oversvømmelser.

Med en række initiativer ønsker regeringen at komme fremtidige oversvømmelser i forkøbet og forebygge negative konsekvenser af kysterosion og klimapåvirkninger. Initiativerne skal samlet set gøre det lettere for kommuner og borgere at klimatilpasse og kystbeskytte deres ejendomme og arealer mod oversvømmelser og skader på grund af forandret klima.

Initiativerne tæller blandt andet:

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen:

"Danskerne skal beskyttes bedst muligt mod oversvømmelser og erosion. Vi tog allerede i juni første skridt ved at lægge op til en lovændring, der gør det mere enkelt at kystbeskytte og giver bedre mulighed for at benytte hård kystbeskyttelse. Nu sætter vi med initiativerne på det kommende forslag til finansloven gang i at få udarbejdet en vurdering af, hvor vi i fremtiden kan forvente, at der vil ske kysterosion og oversvømmelser, så vi kan sætte ind, inden mennesker eller bygninger kommer til skade," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Den landsdækkende risikovurdering stilles til rådighed for kommunerne i form af kortmateriale og anden dokumentation, så kommunerne fremover let kan identificere, hvor der er særligt behov for at lave indsatser mod oversvømmelse og erosion. Materialet ajourføres hver fjerde år.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Jeg er glad for, at vi nu gør det lettere for kommuner og borgerne at kystbeskytte deres ejendomme med mindre bureaukrati og uden at blive unødigt forsinket af gentagne behandlinger i klagenævn. Samtidig med at vi forenkler processen i klagesager, gør vi en indsats for at forebygger mod skader, inden der bygges nyt, så kommunerne i deres planlægning sikrer nye byområder mod oversvømmelse og erosion. Endelig gøres det lettere for kommuner og forsikringsselskaberne sammen at løse udfordringerne ift. boliger, der gentagne gange udsættes for oversvømmelse," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Den daværende regering nedsatte allerede i november 2016 en task force og satte 23 mio.kr. af til nedbringelse af sagspuklen i det daværende Natur- og Miljøklagenævn. Task forcen skulle blandt andet afgøre klagesager med særlig samfundsmæssig betydning i første halvår 2017, herunder en række kystbeskyttelsessager. Nævnenes Hus har den 30. juni 2017 sendt de sidste afgørelser ud i samtlige prioriterede klagesager på blandt andet kysbeskyttelsesområdet. 

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt:
”Med klima-atlasset får kommunerne en slags klima-krystalkugle, som giver dem et bedre kendskab til, hvor høje stormfloder og hvor meget nedbør kommunen risikerer at opleve fremover. Dermed kan de bedre vurdere, hvilke områder der er i fare for tilbagevendende oversvømmelser. Det er fundamentalt, hvis de eksempelvis skal anlægge en ny vej eller skole,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

DMI vil udarbejde klima-atlasset med datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør og havniveau, som kommunerne kan bruge i deres videre planlægning. Klima-atlasset er et sammenhængende billede af, hvordan de globale klimaforandringer påvirker Danmark, og hvor og i hvilket omfang vi skal tage højde for dem. Atlasset vil løbende blive opdateret, så anvendelsen af den nyeste viden på området sikres. Udover klima-atlasset vil der blive udarbejdet et klimascenarie, baseret på FN’s seneste 5. hovedrapport. 

Regeringens initiativer er resultatet af et tværministerielt udvalg, som blev igangsat i februar 2017. Formålet med udvalget var at undersøge, hvordan staten yderligere kan understøtte kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion, hvor der er behov.

I alt er der afsat 62 mio. kr. til initiativerne gennem finansloven for 2018 samt aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. 

Læs mere om initiativerne for kystbeskyttelse og klimatilpasning

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 22 13 08 34, mail: malek@mfvm.dk

Presserådgiver Rasmus Holm Thomsen, Erhvervsministeriet, tlf.: 91 39 94 55, mail: rht@em.dk

Pressechef Jesper Caruso, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, tlf.: 41 72 91 84, mail: jesca@efkm.dk