Registrering af statsstøtte i EUs statsstøtteregister

Publiceret 01-07-2016

I 2012 iværksatte Kommissionen en reform af de fælles europæiske statsstøtteregler. Ved revisionen af EU-statsstøtteretsakterne er medlemsstaternes muligheder for at yde statsstøtte udvidet betydeligt. Som modsvar er der indført nye kontrolmekanismer. Som led i Kommissionens statsstøttereform er det derfor fastsat, at medlemsstaternes myndigheder skal registrere oplysninger om alle tildelte statsstøttebeløb over 500.000 EUR i et offentligt tilgængeligt webbaseret statsstøtteregister fra 1. juli 2016. Dette sker via et statsstøtteregister, der indberettes til via Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Der skal som udgangspunkt registreres følgende oplysninger:

 • Identifikation af virksomheden, som modtager statsstøtte
 • Virksomhedstype (SMV, store, andre)
 • Region
 • Branche
 • Støttebeløb (skattebeløb angives dette i intervaller)
 • Støtteelement (Støtteprocent)
 • Støtteinstrument (Tilskud, rentesubsidiering, løn, tilbagebetalingspligtige forskud, tilbagebetalingspligtige tilskud, garantier, skattefordele, skatteundtagelser, risikovillig kapital og andet).
 • Dato for udbetaling
 • Identitet på den myndighed, der tildeler støtten
 • Formålet med støtten
 • Støttens forenelighedshjemmel og reference i SANI-systemet.

Den støttetildelende myndighed vil kunne trække størstedelen af disse oplysninger fra statsstøtte IT-platformen SANI, som allerede opererer i dag.

Offentliggørelsespligten gælder ligeledes statsstøtte ydet efter statsstøttereglerne på landbrugs- og fiskeriområdet. Forpligtelsen afhænger her af, hvilke aktiviteter, der ydes støtte til. For så vidt angår støtte til landbrugssektoren skal alle statsstøttebeløb over 60.000 EUR, der tildeles virksomheder inden for den primære landbrugs­produktion, offentliggøres. For øvrige aktiviteter inden for landbrugssektoren skal alle statsstøttebeløb over 500.000 EUR offentliggøres. For så vidt angår støtte til fiskeri­sektoren gælder offentliggørelsesforpligtelsen alle statsstøttebeløb over 30.000 EUR. 

Indberet til Statsstøtteregistret

Alle it-spørgsmål om anvendelsen af registret vil blive besvaret ved besvaret ved kontakt til registerets helpdesk, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.