Partnerskab for Grøn Skibsfart skal sikre miljøbeskyttelse og lige konkurrencevilkår

Publiceret 14-12-2016

Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet har indgået et partnerskab for at styrke samarbejdet og dialogen på tværs af Det Blå Danmark inden for det maritime miljøområde. Partnerskabet skal varetage danske interesser på globalt plan.

Der kom fart på drøftelserne om internationale krav til skibes miljøpåvirkning på oktober-mødet i Miljøkomitéen under FN’s internationale søfartsorganisation IMO. Især de nye grænser for udledning af SOx og NOx, som træder i kraft inden for få år, vil få stor betydning for erhvervet og miljøet. Men hvordan de nye globale regler konkret skal eksekveres og håndhæves kræver videre drøftelser og indspark fra de enkelte lande.

Et partnerskab mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet skal varetage danske interesser og komme med forslag til IMO, der skal bidrage til at maksimere de miljømæssige fordele ved skærpede internationale krav og samtidig sikre lige konkurrencevilkår for erhvervet.

Partnerskabsaftalen udmøntes i en handlingsplan, som bl.a. indeholder initiativer, der retter sig mod udvikling af ny teknologi og har fokus på brændstofleverandører. Derudover indeholder handlingsplanen en fælles dansk indsats for at påvirke resten af verden til at se fordelene ved ensartet og effektiv implementering og håndhævelse af miljøreglerne.

- En stor del af den grænseoverskridende luftforurening kommer fra skibsfarten. Luftforurening skader miljøet og menneskers helbred over alt i verden, og derfor er der en kæmpestor miljø- og sundhedsmæssig gevinst i at sænke luftforureningen. Det gør vi ved at indføre fælles internationale regler og sikre en effektiv håndhævelse, og det er noget af det, partnerskabet skal arbejde for på globalt plan, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Partnerskabets første aktivitet er en konference, som afholdes i dag i Søfartsstyrelsen for en række virksomheder fra især Det Blå Danmark med fokus på implementering og håndhævelse.

- Det Blå Danmark kan få store fordele af de nye globale grænser, fordi vi i Danmark er frontløbere når det fx gælder grøn maritim teknologi. Og det er noget, som giver vækst og beskæftigelse til gavn for hele det danske samfund. Samtidig er det vigtigt med et tæt samarbejde mellem de danske maritime erhverv og myndigheder om at fremme håndhævelse af reglerne, hvis vi skal sikre de bedste konkurrencevilkår, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Skærpede regler for svovludledning har siden 2015 været en realitet i de såkaldte SECA-områder, der omfatter alle danske farvande. Men fra 2020 skærpes grænsen i resten af verden med næsten 90 procent, hvilket betyder, at skibe enten skal anvende renere brændstof eller installere udstyr om bord, der renser røggassen.

I 2021 indføres desuden NOx-kontrolområder i Nord- og Østersøen, som betyder, at nye skibe fremover skal udlede 75 procent mindre NOx end hidtil.

Endelig drøftes andre typer luftforurening fra skibsfarten, fx partikelforurening, jævnligt i internationale fora. Alle disse krav og forhandlinger kan håndteres bedre fra dansk side, når erhvervet og myndighederne har en fast ramme for deres samarbejde.

- De nye miljøkrav er afgørende for en grønnere global skibsfart, men der ligger en stor opgave foran os med at sikre, at reglerne overholdes. Det kræver en fælles indsats mellem myndigheder og erhverv, og derfor er jeg rigtig glad for det styrkede samarbejde i Partnerskab for Grøn Skibsfart, siger administrerende direktør i Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen.

Partnerskabet er en udbygning af et tidligere partnerskab mellem Rederiforeningen og Miljøstyrelsen, men lanceres nu i ny og styrket udgave med deltagelse af Søfartsstyrelsen. 

Læs aftale og handlingsplan for Partnerskab for Grøn Skibsfart her

Yderligere oplysninger

Pressesekretær Jeanette Løv Rasmussen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 93 59 70 70, e-mail: jelra@mfvm.dk

Presserådgiver Sara Ringgaard Price, Erhvervsministeriet, tlf. 91 39 94 07, e-mail: srp@evm.dk,

Pressechef Rasmus Bebe, Danmarks Rederiforening, tlf.: 21 16 64 19, e-mail: rb@shipowners.dk