Mere kompetente bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder

Publiceret 13-04-2016

I april 2015 nedsatte Finanstilsynet et fagudvalg, der skulle tilrettelægge et nyt grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i penge- og realkreditinstitutter samt forsikringsselskaber. Udvalget har nu i enighed fremlagt forslag til, hvordan man på denne måde kan styrke bestyrelsesmedlemmers generelle kompetenceniveau.

Der foreslås en række kompetenceområder, der skal indgå i grundkurset, og som afspejler områder, der er centrale for at kunne løfte opgaven som bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed. Det er fx områder som rammerne for bestyrelsens arbejde, kapitalkrav og hvidvaskforebyggelse.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Det er afgørende, at bestyrelsesmedlemmerne i finansielle virksomheder kan give den daglige ledelse et fagligt og ledelsesmæssigt modspil. Derfor er jeg også godt tilfreds med, at vi nu får etableret et grundkursus, der vil styrke bestyrelsesmedlemmernes kompetencer på centrale områder inden for risikostyring, kredit, finansiel rapportering mv.”

Grundkurset følger op på en anbefaling fra Rangvid-udvalget. Formålet er at introducere bestyrelsesmedlemmerne til de opgaver og det ansvar, der er forbundet med varetagelsen af bestyrelseshvervet i de pågældende finansielle virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Grundkurset vil bidrage til, at bestyrelserne bliver bedre rustet til at varetage deres opgaver. Det vil reducere risikoen for, at finansielle virksomheder kommer i vanskeligheder, som vi har set det i tidligere år.”

Kontaktperson: Peter Madsen, 91 33 70 17

Rapport om grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder 

Fakta

  • Kravet om gennemførelse af grundkursus vil blive sat i kraft med virkning for bestyrelsesmedlemmer, der indtræder i bestyrelsen efter den 1. januar 2017. Grundkurset forventes udbudt af private kursusudbydere.
  • Fagudvalget blev nedsat i april 2015, og har haft til opdrag at tilrettelægge et nyt grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Fagudvalget har bestået af eksperter fra Københavns Universitet og CBS samt en række personer med praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde, indstillet af Finansrådet, Regionale Bankers Forening, Lokale Pengeinstitutter, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Forsikring & Pension. Finanstilsynet har varetaget formandsposten.