Politisk aftale om skattelypakke på erhvervsområdet

Publiceret 19-12-2014

Regeringen, V, DF, SF, EL, og K har i dag indgået aftale om styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet.

Aftalen indeholder en række målrettede initiativer på nationalt og internationalt niveau, som skal dæmme op for skatteunddragelse, hvidvask og misbrug af de danske registreringssystemer.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Danmark er et af de lande i verden, hvor det er nemmest at starte og drive sin egen virksomhed. Det er vi stolte af. Desværre må vi også konstatere, at kriminelle har udnyttet de gode rammevilkår. Derfor skærper vi nu indsatsen og sætter ind med en række målrettede initiativer, der skal bekæmpe skatteunddragelse, hvidvask og misbrug af de danske registreringssystemer. Danmark skal ikke være et skattely."

En stor del af aftalen om skattelypakken på erhvervsområdet vil blive omsat til lovgivning, der fremsættes allerede i denne Folketingssamling.

Hovedpunkter i skattelypakken på erhvervsområdet:

  • Øget åbenhed om reelle ejere. Der skal sikres yderligere åbenhed om ejerforholdene i danske virksomheder ved at etablere et register over de reelle ejere. Ved reelle ejere forstås de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer en virksomhed eller fond. Det er hensigten, at registret skal være offentligt tilgængeligt under hensyntagen til rammerne i 4. hvidvaskdirektiv og beskyttelse af personfølsomme oplysninger.
  • Øget åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber. Det har vist sig, at kommanditselskaber er særligt udsatte for misbrug til hvidvask af midler. Kommanditselskaber skal derfor fremover registreres i et kommende register over reelle ejere. Det skal desuden undersøges om kommanditselskaber også skal registreres i det offentlige ejerregister over kapitalselskaber.
  • Skærpede regler for ihændehaveraktier. Ihændehaveraktier er karakteriseret ved at være et værdipapir, hvor den der har det i sin besiddelse, er ejer. I modsætning til navneaktier, så kan ejere af ihændehaveraktier være ubekendte for selskabet, hvilken kan misbruges til sløring af ejerskab og dermed eventuelt til skatteunddragelse e.l. For at skabe åbenhed om ejerskab afskaffes muligheden for at udstede nye ihændehaveraktier. Samtidig skærpes sanktionerne ved manglen-de registrering af eksisterende unoterede ihændehaveraktier. 
  • Styrket hvidvasktilsyn. En effektiv håndhævelse af de regler, der skal dæmme op for hvidvask, er helt afgørende for at hvidvaskloven opnår sit formål om at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn skal derfor styrkes i form af væsentligt flere kontroller af virksomheder og mulighed for at foretage uanmeldte kontrolbesøg hos bl.a. selskabsfabrikanter og selskabsadministratorer.
  • Nyt fairtax-mærke. Virksomheder, der lægger vægt på at have en fair skattepraksis, skal have bedre mulighed for at markedsføre sig på gennemsigthed om deres skatteforhold, så de kan bruges som et konkurrenceparameter på det private marked. Derfor vil regeringen opfordre de relevante interessenter til at etablere et dansk fairtax-mærke. 
  • Styrket fokus på skatteforhold i forbindelse med udbud. Med den kommende danske udbudslov skal det sikres, at offentlige ordregivere kan udelukke virksomheder, der skylder det offentlige penge pga. skattesnyd. Samtidig vil regeringen arbejde for, at krav om skatteforhold kan indgå i udbud i EU, samt undersøge mulighederne for at stil-le krav om en fair skattepraksis i udbud, der ikke er omfattet af EU’s udbudsregler med henblik på at vejlede om spørgsmålet.

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet