UMTS-aftale: Erhvervsrettede vækstinitiativer og digitalisering

Publiceret 23-10-2012

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har i dag på regeringens vegne indgået aftale med partierne i teleforligskredsen (regeringen og V og K) om udmøntning af den såkaldte UMTS-reserve på 184 mio. kr. årligt i 2013-15. Der er tale om første delaftale vedr. finansloven for 2013.

Med aftalen udmøntes midler til erhvervsrettede initiativer samt digitaliseringsinitiativer.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

Jeg er glad for, at der er bred opbakning til at udmønte UMTS-midlerne til en række erhvervsrettede initiativer, som styrker væksten og jobskabelsen i danske virksomheder.
Jeg vil særligt fremhæve, at vi med aftalen omlægger Fornyelsesfonden til en ny Markedsmodningsfond. Den nye fond skal sikre, at flere innovative produkter og serviceydelser kommer hele vejen fra udviklings-, test- og demonstrationsfasen og ud på markedet.
Med omlægningen fokuserer vi på at hjælpe særligt små og mellemstore virksomheder med at overkomme de barrierer, de oplever i markedsmodningsfasen. Der bygges dermed videre på de gode erfaringer fra Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.
Derudover har vi prioriteret at videreføre en række initiativer såsom proof-of-business, der giver iværksættere adgang til sparring og finansiering samt de regionale væksthuses aktiviteter vedr. hjælp til mindre virksomheder i vanskeligheder (early warning). Vi har også prioriteret at videreføre tilskuddet til verdens største designpris, INDEX: Award, markedsføringskonsortiet Global Connected, som fastholder og tiltrækker flyruter til Danmark, og Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, som dermed kan fortsætte dele af deres aktiviteter rettet mod vækst i de kreative erhverv.
Endelig fortsættes digitaliseringen af kulturarven, ligesom vi har prioriteret at igangsætte en række øvrige digitaliseringsinitiativer, som skal modvirke identitetstyveri, forbedre NemID-løsningen og yde hjælp til it-svage borgere.
Jeg er samlet set rigtig godt tilfreds med aftalen.

UMTS-reserven svarer til de budgetterede indtægter fra auktionerne over 3.-generations mobilnettet (UMTS - Universal Mobile Telecommunications System). De samlede tilbageværende midler udgør 552 mio. kr., som er fordelt jævnt over årene 2013-15.

Aftalen indebærer, at reserven udmøntes til følgende konkrete initiativer:

Tabel 1. Mio. kr. (2013 pl)

2013

2014

2015

       

1. Markedsmodningsfonden

135

135

135

2. Designprisen INDEX: Award

 1*

 1*

 3*

3. Early Warning (væksthuse)

5

5

5

4. Proof-of-business

10

10

10

5. Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi

5

5

5

6. Global Connected

8

8

6

7. Digitalisering af kulturarven

6

6

6

8. It-sikkerhed (identitetstyveri, NemId og hjælp til it-svage)

14

14

14

UMTS-reserve til udmøntning             

184

184

184

* Hertil kommer 13 mio. kr. som prioriteres inden for Erhvervs- og Vækstministeriets økonomiske rammer, således at det samlede tilskud til INDEX udgør gennemsnitligt 6 mio. kr. årligt i 2013-15.

 Læs aftalen her:  ”Aftale om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering”.