Finanstilsynet forbliver som statslig styrelse

Publiceret 16-03-2012

Der har som opfølgning på den finansielle krise været fokus på Finanstilsynet. Finanstilsynet er således blevet tilført flere ressourcer og har fået mulighed for at anvende flere redskaber til at føre et mere aktivt finansielt tilsyn.

Der blev under den tidligere regering nedsat et Udvalg om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark. Udvalget har til opgave at undersøge organiseringen af det finansielle tilsyn.

I forlængelse af regeringsskiftet har regeringen set nærmere på spørgsmålet. Det er vurderingen, at det ikke er muligt at finde en egnet alternativ organisering, som samtidig sikrer, at regeringen har tilstrækkelig indsigt i og viden om finansielle forhold.

Den finansielle sektor spiller en meget væsentlig rolle i det danske samfund, og regeringen har sammen med Nationalbanken ansvar for at sikre de rette rammer for sektoren og for håndtering af finansielle kriser.

Regeringen og Nationalbanken har på den baggrund i enighed konstateret, at det ikke tjener noget formål at fortsætte denne del af udvalgsarbejdet. Finanstilsynet forbliver således som statslig styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Udvalget vil fortsat arbejde med at se på behovet for at etablere et såkaldt makroprudentielt råd i Danmark. Makroprudentielt tilsyn har til formål at forebygge opbygning af systemiske finansielle risici og håndtere sådanne risici, såfremt de opbygges. Udvalget vil afrapportere herom til erhvervs- og vækstministeren senest 1. maj 2012.

Herudover vil Erhvervs- og Vækstministeriet se på behovet for at fremtidssikre Finanstilsynet inden for rammerne af den nuværende organisering. Dette arbejde omfatter også mulighederne for, at Finanstilsynet bedre kan fastholde kompetente medarbejdere og for at skabe friere informationsudveksling mellem Nationalbanken og Finanstilsynet.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn udtaler:

I forlængelse af regeringsskiftet har regeringen set nærmere på spørgsmålet om tilsynets organisering. Det er vurderingen, at det ikke er muligt at finde en egnet alternativ organisering, som samtidig sikrer, at regeringen har tilstrækkelig indsigt i og viden om finansielle forhold.

Jeg har derfor - i enighed med Nationalbanken - stillet denne del af det igangsatte udvalgsarbejde herom i bero. Udvalget vil fortsat arbejde videre med at se på behovet for at etablere et makroprudentielt råd i Danmark, som har til formål at adressere og håndtere systemiske risici i det finansielle system.

Finanstilsynet forbliver som statslig styrelse, men jeg vil se nærmere på behovet for at fremtidssikre Finanstilsynet inden for rammerne af den nuværende organisering.

Den nuværende organisering, hvor Finanstilsynet hører under et ministerium, kendes også fra Sverige, Norge og Tyskland.