Erhvervs og vækstministeren har udpeget medlemmerne af Erhvervsfondsudvalget

Publiceret 11-05-2012

Erhvervsfondsudvalget har nu holdt sit første møde, og dermed er der taget fat på arbejdet med at give erhvervsfondslovgivningen et serviceeftersyn. Udvalget skal komme med forslag til en modernisering af lovgivningen inden udgangen af i år.

Som en naturlig konsekvens af revisionen af selskabslovgivningen i 2009 er der igangsat et arbejde med at gennemgå reglerne for erhvervsdrivende fonde. De nuværende regler bygger i stort omfang på den tidligere selskabslovgivning, og Erhvervsfondsudvalget ser på, hvilke konsekvenser selskabsreformen bør have for erhvervsdrivende fonde.

Udvalget er bredt sammensat og består af personer med indgående kendskab til erhvervsfondsmodellen, se oversigt over medlemmer af Erhvervsfondsudvalget. Formand for udvalget er statsautoriserede revisor Finn Meyer.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Det er et stærkt hold med fokus på sagkundskab, der nu er sat. Jeg er glad for, at medlemmerne med deres brede kendskab til erhvervsfondslovgivningen stiller sig til rådighed for arbejdet, der netop er gået i gang. Jeg ser frem til at modtaget udvalgets rapport.

Udvalget skal vurdere, om den nuværende lovgivning giver tilstrækkelige fremtidssikrede rammer for, at fondsmodellen er attraktiv og fortsat kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling. Desuden skal udvalget vurdere behovet for en styrkelse af reglerne omkring gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar, samt om der skal udarbejdes anbefalinger om god fondsledelse. Endelig vil der blive set på behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde.

Oversigt over Erhvervsfondsudvalgets medlemmer 

Kommissorium for Erhvervsfondsudvalget