Status vedr. drøftelser med pensionsbranchen

Publiceret 07-06-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn oplyser, at der p.t. pågår drøftelser med Forsikring & Pension om håndtering af de vanskeligheder, som pensionsselskaber og arbejdsmarkedspensioner med garanterede pensioner har fået på baggrund af den seneste tids ekstraordinære rentefald og de aktuelle vanskeligheder med at afdække renterisikoen på garanterede pensioner i markedet.

Det overvejes i den forbindelse bl.a. at ændre den såkaldte diskonteringsrentekurve, så den i højere grad kommer til at svare til den rentekurve, der skal implementeres i alle EU-lande, når det kommende solvens II-direktiv træder i kraft. En sådan ny diskonteringsrentekurve vil i givet fald hæve diskonteringsrenterne for lange løbetider.

Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet beslutninger.