Kommentar til BT’s artikel om tildeling af individuel statsgaranti til Amagerbanken af 7. januar 2012

Publiceret 10-01-2012

Dagbladet BT bragte 7. januar 2012 en artikel på www.bt.dk, hvoraf det fremgår, at ”Erhvervs- og Vækstministeriets departementschef Michael Dithmer gennemtrumfede en særlig statsgaranti til Amagerbanken på 13,6 mia.kr.” Desværre savner artiklens konklusion faktuelt belæg.

Departementschef Michael Dithmer:

Jeg vil gerne afvise påstanden om, at vi fra ministeriets side skulle have presset Finansiel Stabilitet A/S til at yde den omtalte statsgaranti til Amagerbanken, og at ministeriet dermed ”spildte 2,1 mia. kr. af statens penge”. Vi har på foranledning af Finansiel Stabilitet A/S haft to møder om sagen, men med fuld respekt for, at det er Finansiel Stabilitet A/S, der står for at tildele individuelle statsgarantier, herunder fastsætte vilkårene herfor. Vi har selvfølgelig taget Finansiel Stabilitets bekymringer vedr. Amagerbankens økonomiske tilstand alvorligt. Det var også baggrunden for, at ministeriet på det første møde opfordrede til, at Finanstilsynet på baggrund af de rejste bekymringer og med inddragelse af Finansiel Stabilitets materiale iværksatte en særskilt undersøgelse af, hvorvidt Amagerbanken opfyldte lovens solvenskrav. Og at ministeriet på det andet møde, da resultatet af Finanstilsynets undersøgelse forelå, tilkendegav, at selvom Amagerbanken efter lovgivningen havde krav på en forhandling om garantien, havde Finansiel Stabilitet samtidig mulighed for at stille særlige krav, der gjorde at statsgarantien var forsvarlig.
Rigsrevisionen har allerede foretaget en grundig undersøgelse af tildelingen af den individuelle statsgaranti til Amagerbanken og har haft adgang til alt tilgængeligt materiale, herunder om forholdet og dialogen mellem ministeriet og Finansiel Stabilitet. Det vil sige også materiale vedr. de møder, som BT refererer til.  Rigsrevisionen har herudover haft adgang til andet relevant materiale fra såvel Finanstilsynet, Finansiel Stabilitet A/S og ministeriet med tilknytning til tildelingen af statsgarantien. Rigsrevisionens undersøgelse understøtter ikke påstanden om, at ministeriet skulle have presset Finansiel Stabilitet A/S til at give en individuel statsgaranti til Amagerbanken.
Jeg vil i øvrigt gerne understrege, at Rigsrevisionens hovedkonklusion er, at "Rigsrevisionen finder, at der med de særlige vilkår – på tidspunktet for tildelingen af den individuelle statsgaranti – var fundet en forsvarlig løsning."
 

Baggrund

I lyset af finanskrisen besluttede et bredt flertal i Folketinget i januar 2009 at åbne for, at pengeinstitutter i Danmark kunne få en individuel statsgaranti. Mere end 50 penge- og realkreditinstitutter benyttede sig af denne mulighed. Ansvaret for tildeling af statsgarantier til de enkelte pengeinstitutter, herunder fastsættelsen af de nærmere vilkår for statsgarantien, blev i loven henlagt til Finansiel Stabilitet A/S.

Amagerbanken ansøgte i december 2009 om en statsgaranti.

Finansiel Stabilitet A/S foretog i vinteren 2010 en kreditvurdering af en række større engagementer i Amagerbanken, der gav anledning til tvivl hos Finansiel Stabilitet A/S, om hvorvidt Amagerbanken opfyldte lovens solvenskrav og dermed betingelsen for at kunne søge om en individuel statsgaranti. Finansiel Stabilitet A/S anmodede derfor Økonomi- og Erhvervsministeriet (nu Erhvervs- og Vækstministeriet) om et møde.

På mødet, som blev afholdt den 9. april 2010, orienterede Finansiel Stabilitet A/S mundtligt om deres bekymring for, om Amagerbanken levede op til lovens solvenskrav. Ministeriet tog disse oplysninger meget alvorligt. Ministeriet opfordrede således Finansiel Stabilitet A/S til at rette henvendelse til Finanstilsynet og give tilsynet alt det materiale vedrørende Amagerbanken, som Finansiel Stabilitet A/S havde, da Finanstilsynet er den uafhængige myndighed i Danmark, der afgør om finansielle institutter overholder lovens solvenskrav, ligesom ministeriet umiddelbart efter mødet tog kontakt til Finanstilsynet om sagen. Finansiel Stabilitet A/S var enig i, at Finanstilsynet måtte foretage en ny undersøgelse af Amagerbanken.

Efter den fornyede undersøgelse af Amagerbanken meddelte Finanstilsynet i maj 2010, at banken opfyldte lovens solvenskrav og dermed ansøgningskravet i forhold til ansøgning om individuel statsgaranti.

På den baggrund tilkendegav ministeriet på et nyt møde den 18. maj 2010 med Finansiel Stabilitet A/S, at Amagerbanken på linje med andre banker dermed efter lovgivningen havde krav på en forhandling om en statsgaranti, og at det var op til Finansiel Stabilitet A/S ved forhandlingen at fastsætte de yderligere vilkår, som Finansiel Stabilitet A/S – i lyset af selskabets bekymring for Amagerbanken – skønnede var nødvendige for, at udstedelsen af statsgarantien kunne anses for forsvarlig.

I forlængelse heraf indledte Finansiel Stabilitet A/S forhandlinger med Amagerbanken og opstillede over for Amagerbanken de mest vidtgående vilkår blandt de pengeinstitutter, der fik tildelt en individuel statsgaranti. 

Rigsrevisionen har foretaget en grundig undersøgelse af tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken, hvor rigsrevisionen har haft adgang til alt materiale i ministeriet, Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet. Det var Rigsrevisionens hovedkonklusion, at "Rigsrevisionen finder, at der med de særlige vilkår – på tidspunktet for tildelingen af den individuelle statsgaranti – var fundet en forsvarlig løsning".

Med de skrappe vilkår som Finansiel Stabilitet A/S stillede for statsgarantien, blev der gjort et ansvarligt forsøg på, om banken kunne håndteres gennem krisen, hvilket er baggrunden for kriseordningerne. Også selvom der ikke var stillet en individuel garanti, ville staten have haft omkostninger, fordi Amagerbanken på daværende tidspunkt var dækket af den generelle statsgaranti. (Bankpakke 1).