Rapport om ny lovgivning om erhvervsdrivende fonde

Publiceret 18-12-2012

Erhvervsfondsudvalget har i dag holdt møde med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og afleveret en rapport, der bl.a. indeholder udkast til et lovforslag om en opdateret og moderniseret lovgivning for de erhvervsdrivende fonde.

Udvalgets formand, statsautoriseret revisor Finn L. Meyer:
"Det er udvalgets vurdering, at forslaget vil medføre, at de erhvervsdrivende fonde fremover bliver underlagt en opdateret og moderniseret lovgivning. Denne lovgivning tager udgangspunkt i den store samfundsmæssige betydning, de erhvervsdrivende fonde har som ejere af en række af de største og mest betydningsfulde virksomheder i Danmark. Det er også vores vurdering, at lovforslaget kan være med til at imødegå den betænkelighed, der har været i forhold til de erhvervsdrivende fonde"

I lovforslaget fra Erhvervsfondsudvalget indgår en række ændringer bl.a. med hensyn til ledelse og åbenhed, som er af betydning for fondens formål og interessenter.

Ligeledes har udvalget udarbejdet et forslag til kodeks i form af Anbefalinger for god Fondsledelse, som fondsbestyrelserne kan anvende i den løbende proces med at optimere ledelsen af de erhvervsdrivende fonde.

Udvalget kommer herudover med en række forslag til redskaber til at fondsmyndigheden kan skærpe tilsynet med de erhvervsdrivende fonde

Samlet vil lovforslag og anbefalinger skabe øget åbenhed og klarhed for omverdenen omkring de erhvervsdrivende fonde.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Jeg vil først og fremmest gerne sige tak til udvalget for den store indsats. Jeg er glad for, at et samlet udvalg kommer med en lang række anbefalinger, der bl.a. bidrager til klarhed, åbenhed og modernisering af erhvervsfondsreguleringen. Jeg vil nu studere rapporten og Anbefalingerne for god Fondsledelse nærmere med henblik på at kunne fremsætte forslag til en ny og moderniseret fondslovgivning i næste samling." 

Erhvervsfondsudvalg blev nedsat i foråret 2012 og fik bl.a. til opgave at belyse og vurdere:

  • om den nuværende lovgivning giver tilstrækkelige fremtidssikrede rammer for, at fondsmodellen er attraktiv og fortsat kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling,
  • hvilke konsekvenser moderniseringen af selskabslovgivningen bør have for de erhvervsdrivende fonde,
  • behovet for styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar,
  • behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsfondsudvalget har nu afleveret sin rapport til ministeren, og rapporten indeholder dels udvalgets besvarelse af de stillede opgaver og dels udkast til et lovforslag og udkast til anbefalinger om god fondsledelse. Det forventes, at der kan fremsættes lovforslag i begyndelsen af næste folketingssamling.

Rapport fra Erhvervsfondsudvalget

Fakta om Erhvervsfondsudvalget

Fakta - anbefalinger for god fondsledelse