Alle Folketingets partier enige om ny havplan

Publiceret 07-06-2023

Aftale om Danmarks Havplan styrker naturbeskyttelse af havet, udbygningen af vedvarende energi og en mere bæredygtig udvikling af fiskeriet.

I en tid præget af øget globale spændinger, behovet for grøn omstilling, beskyttelse af naturen og udvikling af fiskerierhvervet har regeringen sammen med alle Folketingets partier indgået en aftale om Danmarks Havplan.

Naturbeskyttelse og biodiversitet er centrale elementer i aftalen om Danmarks Havplan. Andelen af strengt beskyttede områder på havet vil gradvist øges til 8 pct. af havarealet i 2028 og 10 pct. streng beskyttelse i 2030. Danmark vil med aftalen leve op til 2030-målsætningen i EU's biodiversitetsstrategi på havet.

Aftalepartierne er bl.a. enige om at fordoble udlægget i havplanen til vedvarende energi og energiøer. Det betyder, at ca. 30 pct. af havarealet i havplanen vil blive dedikeret til vedvarende energi. Det vil muliggøre en omfattende udbygning af vedvarende energi på det danske havareal og spille en afgørende rolle i den grønne omstilling. Samtidig kan det medvirke til at gøre Danmark og Europa uafhængige af fossil energi.

Derudover afsættes der i aftalen 75 mio. kr. til at understøtte en bæredygtig udvikling af det danske fiskerierhverv, herunder fremme af nye teknologi og bedre samspil mellem miljø og natur.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

"Det er en god dag for vores hav. Aftalen om Danmarks Havplan er et bevis på, at markant udbygning af vedvarende energi, styrket beskyttelse af havet og hensyn til fiskerierhvervet kan gå hånd i hånd. Aftalen vil styrke Danmarks position som førende nation inden for grøn energiproduktion og beskyttelse af havmiljøet. Jeg vil gerne takke Folketingets partier for samarbejdet. Sammen har nu styrket beskyttelsen af havnaturen, sikret grundlaget for mere vedvarende energi og styrket fiskerierhvervets muligheder for mere bæredygtig omstilling.”

Klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, udtaler:

”Danmark skal med vores attraktive havarealer være et grønt kraftværk i Europa, der bidrager til klimamål, forsyningssikkerhed og uafhængighed af fossile brændsler. Det kræver en massiv udbygning af havvind. I sidste uge lagde vi rammerne for danmarkshistoriens største havvindsudbud, i dag har vi indgået en bred havplansaftale, der sikrer, at vi har plads til endnu mere vedvarende energi – og det næste skridt er arbejdet med energiparker på land og udbygning af havvind i Nordsøen.”

Miljøminister, Magnus Heunicke, udtaler:

”Jeg er meget stolt af, at Danmark nu opnår over 30 procent beskyttede havområder og 6 procent strengt beskyttet hav. Samtidig har vi aftalt et mål om 10 procent strengt beskyttet hav i 2030. Det er en markant forøgelse særligt af vores strengt beskyttede havområder, og det har vores pressede havnatur hårdt brug for. Fra hummeren til marsvinet giver vi nu havets arter og natur bedre vilkår. Med aftalen ønsker vi også at reducere arealet til råstofindvinding. Vi skal have de danske havarealer tilbage i god tilstand, og dette er et stort skridt i denne retning.”

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, udtaler:

”Jeg er glad for, at vi i dag kan præsentere en havplan, der både understøtter en grøn og bæredygtig udvikling af dansk fiskerierhverv og sikrer mere vindenergi og bedre naturbeskyttelse. Fiskeriet er afgørende for at skabe både vækst og arbejdspladser i kystområderne. Derfor har vi afsat 75 mio. kroner til at understøtte udviklingen af fiskeriet. Samtidig er vi enige om, at fiskerne skal sidde med ved bordet, når der skal planlægges f.eks. havvindmølleparker eller andre aktiviteter på havarealet de næste 10 år.”

Erhvervsordfører for Socialdemokratiet, Mette Reissmann:

"Det er en vigtig aftale, som meget konkret sikrer balancen mellem den nødvendige og glædelige udbygning af havvindmølleparker og en beskyttelse af natur og fiskeri. Socialdemokratiet ønsker et hav i balance. Det, vi er blevet enige om, er et afgørende skridt på vejen mod at gøre Europa selvforsynende med energi. Og i sådan et stort skridt fremad er det en vigtig prioritet for mig, at balancen er i orden, og det sikrer vi fx ved at vedtage er mål om mere en fordobling af arealet for strengt beskyttede havområder, samtidig med at vi understøtter bæredygtig fiskeri og hjælper de fiskere, der måtte ende med ikke at kunne fiske der, hvor de plejer.”

Erhvervsordfører for Venstre, Hans Andersen:

"Venstre gør en forskel. Vi er meget tilfredse med, at vi har landet en aftale, der sikrer både en fordobling af arealet til havvind og langt mere naturbeskyttelse af havmiljøet. Samtidig sikrer vi plads til fiskeriet, ligesom vi sikrer areal til forsvarsaktiviteter, rekreative aktiviteter, sejlads m.m. Vi gør en forskel for, at vi i fremtiden sikrer den klogeste brug af havarealet, hvor der bliver mere plads til et bedre havmiljø” 

Erhvervs-, fødevarer- og miljøordfører for Moderaterne, Charlotte Bagge Hansen:

”Med dagens brede aftale om Danmarks havplan tager vi et vigtigt skridt i retning af at sikre sameksistens på havet mellem natur, udbygning af vedvarende energi, forsvarsaktiviteter, maritim transport - og ikke mindst fiskerierhvervet, som er et vigtigt led i vores fødevareproduktion. Det er en aftale vi kan være stolte af.”

Havmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti, Marianne Bigum: 

”Jeg er glad for aftalen, fordi vi med aftalen får 10 procent strengt beskyttet natur i 2030, og at der fremover vil være forbud mod bundslæbende redskaber i Vejle Fjord, Flensborg Fjord og Kalø Vig. Det er en start, og et pusterum som vores havnatur har brug for. Samtidig får vi løbende forbedringer i beskyttelsesniveau i de almindeligt beskyttede områder i takt med den nødvendige kortlægning af havnaturen, så vi får den rigtige beskyttelse af vores havnatur jf. bl.a. EU-kommissionens initiativer på området og havstrategidirektivet. Derudover er vi glade for, at vi med aftalen har en række initiativer om råstofudvinding på havet, deponering af forurenet slam i havmiljøet, og urenset spildevand til havet.”

Erhvervsordfører for Danmarksdemokraterne, Betina Kastbjerg:

”Det ligger i Danmarksdemokraternes DNA, at vi kerer os om Produktionsdanmark og livet udenfor de store byer. Her spiller fiskeriet og dets mange følgeerhverv en afgørende rolle. Derfor er vi tilfredse med, at vi med havplanen har sikret, at fiskerierhvervet også fremadrettet har de rette rammebetingelser. Fiskerierhvervet skaber liv og arbejdspladser i de egne af Danmark, hvor der i den grad er brug for at passe på erhvervslivet. Derfor har det været en prioritet for os at beskytte fiskerierhvervet og det er vi glade for at være lykkedes med.”

Erhvervsordfører for Liberal Alliance Lars- Christian Brask:  

”Havplan-aftalen (planloven for havet omkring Danmark) er min første aftale som ordfører. Ministeren (og til sidst ministrene) har forhandlet pragmatisk og myndigt med god hjælp fra dygtige embedsmænd, hvor vi i LA er blevet tilgodeset og hørt. Vi har fået en balanceret, fair og fornuftig overordnet aftale på plads. Det er en aftale, der stadig giver os alle rum til at blive klogere, før de endelige streger slås (inden for de aftalte rammer. Inden for den aftalte tid). Det er en aftale, der er god og fair for Danmarks miljø, klima, natur, forsyningssikkerhed, fiskerierhverv og dyreliv. Militæret, råstofudvinding og sejlads skulle der også tages hensyn til, så ikke en hel triviel og enkel plan. Balance og mange hensyn, som i min optik er lykkes godt.”

Erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti, Mona Juul:

”Danmark har brug for mere beskyttet natur. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi nu får 10 procent strengt beskyttet natur i 2030 i havplanen. Der er fundet svære balancer i aftalen, så der er plads til natur, fiskeri, forsvar og havvind. Det er alle vigtige områder. Det har desuden været vigtigt, at havplanen drøftes løbende, så det bliver muligt at komme i mål med en havplan, som også de der til dagligt bruger havets arealer, kan se sig selv i. Endelig er det centralt for det Det Konservative Folkeparti at påpege, at åben-dør-ordningen genoprettes i henhold til gældende lovgivning, så rentable havvindprojekter kan realiseres. Det ændrer havplanen ikke på!”

Energi- og forsyningsordfører og landbrug-, fødevarer-, og fiskeriordfører for Enhedslisten,  Søren Egge Rasmussen:

”Havplanen sikrer større arealer med mere beskyttet havnatur, og det er et lille skridt fremad.  Men havplanen kommer ikke til at virke, før Danmark får reduceret landbrugets katastrofale kvælstofforurening og kommer til at leve op til EU´s vandrammedirektiv. Omstilling til bæredygtigt fiskeri uden bundslæbende redskaber er vigtigt, men fiskebestandene skal genoprettes i et renere hav. Derfor vil Enhedslisten kæmpe videre i andre aftaler for at sikre mere genopretning af naturen i havet.”

Erhvervsordfører for Radikale Venstre, Katrine Robsøe:

”De fleste af os har set de skræmmende billeder af, hvor udfordret store dele af vores havmiljø er. Vi tager med denne aftale et godt skridt i den rigtige retning, og jeg er selvfølgelig særligt glad for, at vi får sikre 10 pct. strengt beskyttet havareal i 2030 til gavn for vores natur og fremtidens generationer."

Erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann:

”For Dansk Folkeparti har det været vigtigt, at det i aftalen præciseres, at udbygning af havmøller skal tage hensyn til kystnært havmiljø. Det er heldigvis lykkedes, så vi sikrer, at danskerne i videst muligt omfang slipper for kystnære havmøller. Vi er også meget tilfredse med, at det er skrevet ind i aftalen, at fiskerierhvervet skal inddrages og kompenseres, hvis fiskerne rammes økonomisk af havplanen. Endelig glæder vi os over, at de øvrige partier har tilsluttet sig vores ønske om, at planen både skal sikre eksisterende arbejdspladser indenfor olie- og gasindustrien i Nordsøen samt skabe gode rammevilkår for videreudvikling af både olie og gas, vedvarende energi og CO2-lagring.”

Erhvervsordfører for Alternativet, Sascha Faxe:

”Alternativets erhvervsordfører er glad for at have sikret mindre råstofudvinding og samtidig undersøgelse af mulighed for forbud mod klapning i Køge samt undersøgelser af bl.a. sandsugningshuller. Alternativet har ambitioner som langt overstiger aftalen, men vi er glade for at være med og kunne påvirke fremadrettet.”

Erhvervsordfører for Nye Borgerlige, Pernille Vermund:

”I Nye Borgerlige er vi meget glade for, at aftalen sikrer forbud mod trawl i Flensborg Fjord, Vejle Fjord og Kalø Vig, og at vi i godt samarbejde med oppositionen har fået regeringen med på, at hele 10 procent af den beskyttede natur på havet skal være strengt beskyttet. Det har desuden været afgørende for os i Nye Borgerlige, at aftalen sikrer en stor millionpulje til kompensation eller omstilling til bæredygtigt fiskeri for de fiskere, der bliver berørt af den nye naturbeskyttelse. Vi har et helt unikt havmiljø i Danmark. Vi har en forpligtelse til at passe på livet i havet - og vores danske fiskeri.”

 

Kontakt

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07