Privatlivspolitik

Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Erhvervsministeriet som dataansvarlig

Erhvervsministeriet er dataansvarlig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det vil sige, at Erhvervsministeriet er ansvarlig for, at de oplysninger, Erhvervsministeriet modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller en anden henvendelse, kun behandles i overensstemmelse med gældende regler. 

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan fx være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail eller et CPR-nummer. 

Erhvervsministeriet behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Erhvervsministeriet kan også selv indhente  oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for Erhvervsministeriets varetagelse af opgaver. 

Hvis du som borger har en konkret sag hos Erhvervsministeriet, vil der blandt andet blive indsamlet oplysninger i form af navn, adresse, og eventuelt CPR-nummer samt oplysninger om den konkrete henvendelse. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt. Det betyder bl.a., at hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Erhvervsministeriet behandler bl.a. dine personoplysninger med henblik på at kunne besvare din henvendelse, behandle aktindsigtsanmodninger, behandle klager m.v., hvilket sker som led i ministeriets retlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra f, offentlige myndighedsudøvelse, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e, samt til varetagelse af ministeriets opgaver, jf. databeskyttelseslovens § 8.

I Erhvervsministeriet kan dine personoplysninger blive behandlet i ministeriets it-systemer fx i ministeriets sagsbehandlingssystem og i de fælles statslige it-systemer.

Medarbejderne i Erhvervsministeriet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag.  
Medarbejderne i Erhvervsministeriet underskriver tavshedserklæringer for at sikre fortroligheden af dine oplysninger i forbindelse med deres ansættelsesstart. 

Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden.

Styrelsen ”Statens It” er databehandler for hovedparten af Erhvervsministeriets behandlinger af personoplysninger. De har adgang efter instruks fra Erhvervsministeriet i det omfang, det er nødvendigt for at kunne foretage driften af it-systemerne.

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i it-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Videregivelse vil kun ske, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. De oplysninger, du afgiver til Erhvervsministeriet vil ofte blive videregivet som led i behandlingen af din henvendelse, hvor Erhvervsministeriet muligvis videresender denne til ministeriets styrelser med henblik på bidrag til brug for besvarelsen af din henvendelse.

Erhvervsministeriets styrelser er: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Nævnenes Hus, Patent- og Varemærkestyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder, der vurderes relevante for behandlingen af din henvendelse.

Erhvervsministeriet vil også videregive dine oplysninger til andre offentlige myndigheder, der vurderes relevante for behandlingen af din henvendelse.

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.  

I det følgende beskrives dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen, Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet eller rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@em.dk

Erhvervsministeriet skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, men også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv. 

Du skal have oplysninger om:

 • Den dataansvarlige
 • Kontaktoplysninger om databeskyttelsesrådgiveren
 • Formålene med og retsgrundlaget for behandling af oplysningerne
 • Hvilke oplysninger, der indsamles
 • Hvor oplysningerne stammer fra
 • Hvem der modtager oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne opbevares, eller kriterier der bruges til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig
 • Din ret til at klage over behandlingen af personoplysninger

Erhvervsministeriet kan undlade at give oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller i de tilfælde, hvor det vurderes, at du allerede må antages at være bekendt med oplysningerne. 

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Erhvervsministeriet behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage nedenstående oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig:

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
 • Kategorier af personoplysninger, og hvis muligt, oplysninger om hvorfra de stammer 
 • Modtagerne af oplysningerne 
 • Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, eller kriterier, der anvendes til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode Erhvervsministeriet om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig

Erhvervsministeriet kan afvise at imødekomme din anmodning om indsigt, hvis du derved vil få oplysninger, der kan krænke andres rettigheder og friheder.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig så hurtigt som muligt. Der er dog som hovedregel ikke en mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsloven og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan ikke få oplysningerne slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Erhvervsministeriets behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Erhvervsministeriets forpligtelser efter gældende lovgivning. 

Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

Det er en høj prioritet at beskytte Erhvervsministeriet og borgerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion af de oplysninger, vi behandler. Vi er særligt opmærksomme på at sikre dine oplysninger. I Erhvervsministeriets departement skal der således være et tilstrækkeligt informationssikkerhedsniveau for alle ansatte og alle samarbejdspartnere samt for anvendelsen af it-ressourcer, såsom it-systemer, hardware og elektroniske datamedier. 

Erhvervsministeriet har implementeret ISO 27001 standarden, som er en international standard til etablering af et ledelsessystem for informationssikkerhed, som sikrer etablering af et ensartet, afstemt og passende informationssikkerhedsniveau.

Du kan klage til Datatilsynet over Erhvervsministeriets behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen. Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynets adresse er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

Erhvervsministeriet har udpeget Ronnie Sunil Sodhi som databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at underrette og rådgive Erhvervsministeriet og de ansatte, der behandler personoplysninger om deres forpligtelser i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Dertil er det databeskyttelsesrådgivernes opgave at overvåge Erhvervsministeriets syv styrelser og departements overholdelse af databeskyttelsesforordningen og sikre, at de overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.  

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Erhvervsministeriet. 

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail-adressen: dpo@em.dk eller på telefonnummer 33 92 33 50. Du skal være opmærksom på, at ønsker du at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse (em@em.dk), som videresender det til dpo@em.dk

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. 

Kontakt

Erhvervsministeriet 

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

mail: em@em.dk
tlf.: 33 92 33 50