Information om fastsættelse af systemisk buffer målrettet udlån til ejendomsselskaber

Publiceret 26-04-2024

Erhvervsministeren annoncerede den 26. april 2024, at regeringen har besluttet at aktivere en sektorspecifikt systemisk buffer efter henstilling fra det Systemiske Risikoråd. Ministeriet offentliggør som myndighed for den systemiske buffer hermed nedenstående information om bufferen, jf. Bekendtgørelse om opgørelse af systemisk buffer (BEK nr. 2145 af 22/12/2020) § 5, der implementerer CRD art. 133, stk. 13:

a. den systemiske buffersats eller de systemiske buffersatser
- Buffersatsen er på 7% af de omfattede risikovægtede eksponeringer, jf. c.

b. de institutter, den systemiske buffer finder anvendelse på
- Bufferen gælder for alle kreditinstitutter.

c. de eksponeringer, den systemiske buffersats eller de systemiske buffersatser finder anvendelse på
- Bufferen finder anvendelse på eksponeringer mod virksomheder i "Gennemførelse af byggeprojekter" (411000) og "Fast ejendom" (L/68), dog undtaget "Almennyttige boligselskaber" (682010) og "Private andelsboligforeninger" (682010), som defineret i Danmarks Statistiks Dansk Branchekode DB07. Eksponeringer der ligger i 0-15 pct. LTV-båndet er undtaget fra bufferen.

d. en begrundelse for fastsættelse eller genfastsættelse af den systemiske
buffersats eller de systemiske buffersatser
- Bufferen er aktiveret efter henstilling fra det Systemiske Risikoråd. Ejendomsselskaber er særligt udsatte over for rentestigninger og en svagere økonomisk udvikling, samtidig udgør udlån til sektoren en stor andel af de danske kreditinstitutters udlån. Der er derfor risiko for, at problemer i ejendomssektoren kan påvirke den finansielle stabilitet. Bufferen har til formål at styrke institutternes kapitalposition, så de kan modstå nedskrivninger og tab på eksponeringer mod ejendomsselskaber. Se det Systemiske Risikoråds henstilling for flere detaljer om baggrunden for bufferen. https://risikoraad.dk/nyheder/2023/oktober/aktivering-af-en-sektorspecifik-systemisk-buffer-for-erhvervseksponeringer-mod-ejendomsselskaber#_blank

e. fra hvilken dato institutterne anvender fastsættelsen eller genfastsættelsen af den systemiske buffer
- Bufferen finder anvendelse fra 30. juni 2024.

f. navnene på de lande, hvor eksponeringer, der findes i disse lande, anerkendes i den systemiske buffer.
- Danmark. Eksponeringer med pant i fast ejendom er omfattet, hvis ejendommen (pantet) ligger i Danmark. Eksponeringer uden pant i fast ejendom er omfattet, hvis debitor er dansk.